Regulamin Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Regulamin

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista Uchwał Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Rok 2015

Uchwała nr 1/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 1/2015 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Uchwała nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Uchwała nr 3/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 3/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa Uchwała nr 4/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 4/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne-uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa Uchwała nr 5/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy Uchwała nr 6/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 6/2015 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria wyboru projektów, kryteria formalne – Oś Priorytetowa XI Pomoc techniczna Uchwała nr 7/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 7/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne, merytoryczne szczegółowe – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020 Uchwała nr 8/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 8/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe i kryteria dodatkowe – działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Uchwała nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 9/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Uchwała nr 10/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 10/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu Uchwała nr 11/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 11/2015 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne, kryteria horyzontalne uniwersalne i kryteria szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Uchwała nr 12/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 12/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Uchwała nr 13/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 13/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.2 Włączenie społeczne Uchwała nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Uchwała nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 15/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Uchwała nr 16/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 16/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej  Uchwała nr 17/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 17/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Uchwała nr 18/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 18/2015 KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 Uchwała nr 19/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 19/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałenie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Uchwała nr 20/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 20/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Uchwała nr 21/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 21/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.4 Gospodarka wodnościekowa Uchwała nr 22/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 22/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Uchwała nr 23/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Uchwała nr 24/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 24/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Uchwała nr 25/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 25/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Uchwała nr 26/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 26/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Uchwała nr 27/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 27/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych Uchwała nr 28/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 28/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych Uchwała nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 29/2015 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Uchwała nr 30/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 30/2015 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Uchwała nr 31/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 31/2015 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej Uchwała nr 32/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 32/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) – poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej – Aktualizacja kryterium nr 10 przyjętego na KM RPO WO 2014-2020 w dniu 15.09.2015 r. Uchwała nr 33/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Uchwała nr 34/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 34/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych Uchwała nr 35/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 35/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Uchwała nr 36/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 36/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.3 zakładanie działalności gospodarczej Uchwała nr 37/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 37/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w regionie Uchwała nr 38/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 38/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Uchwała nr 39/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 39/2015 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rok 2016

Uchwała nr 40/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr do Uchwały nr 40/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne-uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej – działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 41/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 41/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 42/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 42/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 43/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 43/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 44/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 44/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 45/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 45/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR]- kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałeni 5.3.3 dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 46/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 46/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne, merytoryczne szczegółowe – działenie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 47/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 47/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 48/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 49/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 49/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 50/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 50/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.1 Mała retencja

Uchwała nr 51/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 51/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 52/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 53/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 53/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 54/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 54/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 55/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 55/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 56/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 56/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Uchwała nr 57/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Załącznik do Uchwały nr 57/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Uchwała nr 58/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 58/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 59/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 59/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 60/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 60/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Uchwała nr 61/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 61/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 62/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 62/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 63/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 63/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Uchwała nr 64/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 64/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

Uchwała nr 65/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 65/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 66/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 66/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 67/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 67/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne

Uchwała nr 68/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 68/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 69/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 69/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 70/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 70/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 71/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 71/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 72/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 72/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 73/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 73/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 74/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 74/2016 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 75/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 76/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik I do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 77/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Informacja do uchwały nr 77/2016 KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 78/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 78/2016 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne

Uchwała nr 79/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 79/2016 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne (z wyłączeniem 7.1)

Uchwała nr 80/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 80/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 81/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 81/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 82/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 82/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – dotacje

Uchwała nr 83/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 83/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Uchwała nr 84/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 84/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 85/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 85/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Uchwała nr 86/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 86/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 87/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 87/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.3 e-usługi publiczne

Uchwała nr 88/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 88/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 89/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 89/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 90/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 91/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 91/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 92/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 92/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 93/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 93/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 94/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 94/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 95/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 95/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 96/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 96/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 97/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 97/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 98/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 98/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w zakresie dla projektów wdrazanych przez instrumenty finansowe; poddziałenie 2.1.1 Nowe produkty i usługi; poddziałenie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie; działanie 3.3 Odnawialne źródła energii; działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Uchwała nr 99/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 99/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Uchwała nr 100/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 100/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 101/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 101/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek

Uchwała nr 102/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 102/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 103/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 103/2016 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rok 2017

Uchwała nr 104/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 104/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Uchwała nr 105/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 105/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 106/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 106/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Uchwała nr 107/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 107/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Uchwała nr 108/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 108/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 109/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 109/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 110/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 110/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 111/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 111/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działąnie 8.2 Włączenie społeczne

Uchwała nr 112/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 112/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 113/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 113/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne i merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej i działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 114/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 114/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 115/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 115/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Uchwała nr 116/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 116/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 117/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 117/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałąnie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 118/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 118/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 119/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 119/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 120/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 120/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 121/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 121/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 122/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 122/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 123/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 123/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Uchwała nr 124/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 124/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria negocjacyjne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 125/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik I do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 126/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 126/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 127/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 127/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 128/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 128/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja osób pozodtających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodrczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 129/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 129/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa 7 RPO WO 2014-2020 konkurencyjny rynek pracy – Działanie 7.4

Uchwała nr 130/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 130/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa 7 RPO WO 2014-2020 konkurencyjny rynek pracy – Działanie 7.6

Uchwała nr 131/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały  nr 131/2017 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 132/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 132/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne-uniwersalne, kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Działanie 5.1, oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1,

Uchwała nr 133/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 133/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.4

Uchwała nr 134/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 134/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.2.1

Uchwała nr 135/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 135/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.2.2

Uchwała nr 136/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 136/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałania RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 137/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 137/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1

Uchwała nr 138/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 138/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.2

Uchwała nr 139/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 139/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4

Uchwała nr 140/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 140/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.2

Uchwała nr 141/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 141/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.1

Uchwała nr 142/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 142/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.3

Uchwała nr 143/2017 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do uchwały nr 143/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.1

Uchwała nr 144/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 144/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.3

Uchwała nr 145/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 145/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.4

Uchwała nr 146/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 146/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 147/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 147/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 148/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 149/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 149/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 150/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 150/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddiałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 151/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 151/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddiałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 152/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 152/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 153/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 153/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 154/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 154/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 155/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 155/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 156/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 156/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Rok 2018

Uchwała nr 157/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 157/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 157/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 158/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 158/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 158/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś VII Konkurencyjny rynek pracy – działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 159/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 159/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 159/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 160/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD]Uchwała nr 160/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 160/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 161/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 161/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 161/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 162/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

[WORD] Uchwała nr 162/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 162/2018 KM PRO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 163/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 163/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 163/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 164/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 164/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 164/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 165/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 165/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 165/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 166/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 166/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 166/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 167/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 167/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 167/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 168/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 168/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 168/018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 169/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 169/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 169/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczych

Uchwała nr 170/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 170/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 170/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek

Uchwała nr 171/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 171/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 171/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Uchwała nr 172/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 172/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 172/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 173/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 173/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 173/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 174/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 174/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 174/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 175-2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 175/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 175/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.2 Włączenie społeczne

Uchwała nr 176/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 176/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 176/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 177/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 177/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 177/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Uchwała nr 178/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 178/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 178/2018 KM RPO WO 2014-2020 – oś priorytetowa XI Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 179/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 179/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 179/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II konkurencyjna gospodarka – działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Uchwała nr 180/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 180/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 180/2018 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Uchwała nr 181/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 181/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 181/2018 KM RPO WO 2014/2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 182/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 182/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 182/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Uchwała nr 183/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 183/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 183/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 184/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 184/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 184/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 185/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 185/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, kraju, regionu RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 Plan finansowy RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 186/2018 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 186/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 186/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 187/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 187/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 188/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 188/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 188/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 189/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 189/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 189/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 190/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 190/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 190/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 191/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 191/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 192/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 192/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 192/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) – kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1 infrastruktura drogowa

Uchwała nr 193/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 193/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 194/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 194/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Uchwała nr 195/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 195/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 195/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Uchwała nr 196/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 196/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 196/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Uchwała nr 197/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 197/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 197/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 198/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 198/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 198/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe). Kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

Uchwała nr 199/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 199/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 199/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom – działanie 4.1 Mała retencja

Uchwała nr 200/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 200/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014/2020

Załącznik do Uchwały nr 200/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury – poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 201/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 201/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 201/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działąń/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 202/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 202/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 202/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 203/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 203/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 203/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe- oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 204/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 204/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 204/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 205/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 205/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 205/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rok 2019

Uchwała nr 206/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 206/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 207/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 207/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 207/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 208/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 208/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 208/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe os priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępnie do usług – poddziałanie 10.1.1  Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 209/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 209/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 209/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 210/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 210/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 210/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 211/2019 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 211/2019 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 211/2019 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 212/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 212/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 212/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej

Uchwała nr 213/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 213/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr 214/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 214/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 214-2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 201-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 215/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 215/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 215/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalno-merytoryczne wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy w ramach działań/poddzisłań RPO WO 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe: działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w zakresie dla projektów wdrażanych przez instrumenty finansowe; poddziałenie 2.1.1 Nowe produkty i usługi; poddziałenie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie; 3.3 Odnawialne źródła energii; działenie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Uchwała nr 216/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 216/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 216/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 217/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 217/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 218/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 218/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 218/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie V Ochrona powietrza

Uchwała nr 219/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 219/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 219/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 220-2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 220-2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 220/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 221/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 221/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 221/2019 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 201-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 222/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 222/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne-szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictw kulturowego i naturalnego – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 223/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 223/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 223/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 Ochrona powietrza

Uchwała nr 224/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 224/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 225/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 225/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 225/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 226/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 226/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 226/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szcegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 227/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 227/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 227/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 228/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 228/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 228/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 229/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 229/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 229/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 230/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 230/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 230/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 233/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 233/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania RPO WO 2014-2020

Metodologia szacowania wartości docelowej wskaźników dla RPO WO 2014-2020 [EFRR]

Metodologia szacowania wartości docelowej wskaźników dla RPO WO 201-2020 [EFS]

Projekt RPO WO 2014-2020 – zmiana 2019 (wersja nr 4)

Streszczenie zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4)

Tabela zmian RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 234/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 234/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 235/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 235/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 235/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

 Uchwała nr 236/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 236/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 236/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 237/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 237/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 237/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Rok 2020

Uchwała nr 239/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 239/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 239/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 240/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 240/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 240/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 241/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 241/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 241/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddiałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 242/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 242/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 243/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 243/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 243/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa II – działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki – poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Uchwała nr 244/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 245/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 246/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 247/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 248/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 248/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalno-merytoryczne-uniwersalne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla działań/poddziałań w ramach RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 249/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 20141-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 249/2020 KM RPO WO 20141-2020

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał. Odnośnie Działania 5.5 Ochrona powietrza cztery osoby nie zgodziły się na podjęcie Uchwały i pięć osób wstrzymało się od głosu – Uchwała będzie procedowana w późniejszym czasie. Za przyjęciem Uchwał 250,251,252,253,254 i 255 opowiedziały się wszystkie głosujące osoby. Uchwała nr 250/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 250/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne – poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim

Uchwała nr 251/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 251/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 252/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 253/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 253/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 254/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 254/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwałą nr 255/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 255/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 256/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 20141-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 256/2020 KM RPO WO 2014-2020 – szczegółowy wykaz przesunięć alokacji w ramach RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 258/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 258/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 258/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi  w ramach RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 259/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 259/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 259/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III – działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne – poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim

Uchwała nr 260/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 260/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne i merytoryczne – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 261/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 261/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 262/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 262/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 263/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 263/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 ochrona powietrza

Uchwała nr 264/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 264/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Uchwała nr 265/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 264/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 264/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego za 2019 rok

Uchwała nr 265/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 268/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – oś priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

Uchwała nr 269/2020  Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa CARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – oś priorytetowa IX – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 271/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Uchwały KM RPO WO 2271/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Wykaz zmian wprowadzonych do Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Uchwała nr 270/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 270/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 do RPO WO 2014-2020

Rok 2021

Uchwała nr 272/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 272/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 277/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Plan Finansowy RPO WO 2014-2020 [sekcja 3]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [sekcja 4]

Uchwała nr 278/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 279/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 280/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 280/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryterium dostępowe formalne  – oś priorytetowa XII

Uchwała nr 281/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – działanie 12.1  Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU

Uchwała nr 282/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 282/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – poddziałanie 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU

Uchwała nr 283/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – poddziałnie 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU

Uchwała nr 284/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 284/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa XII – działanie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu

Uchwała nr 285/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 214-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 285/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XIII – pomoc techniczna

Uchwała nr 286/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 286/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne i merytoryczne – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Protokoły Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020