XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

25 maja 2018 r. miało miejsce XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 183/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 183/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 183/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 184/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 184/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 184/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 185/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 185/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, kraju, regionu RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 Plan finansowy RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 186/2018 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 186/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 186/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 187/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 187/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 188/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 188/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 188/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 189/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 189/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 189/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 190/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 190/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 190/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 191/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 191/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 192/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 192/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 192/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) – kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1 infrastruktura drogowa

Uchwała nr 193/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 193/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 194/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 194/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Uchwała nr 195/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 195/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 195/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej