Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 8 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Zmiany w kryteriach wynikają z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Ponadto nawiązując do uwagi przedstawionej na posiedzeniu Komitetu przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej wspierania osób pochodzących z obszarów wiejskich, będącego istotnym działaniem w ramach RPO WO 2014-2020, wprowadzono kryterium merytoryczne szczegółowe punktowane Projekt w co najmniej 60% skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, co sprawi, iż Instytucja Zarządzająca będzie preferować działania skierowane w co najmniej 60% do uczestników pochodzących z obszarów wiejskich.

W świetle braku uwag i zastrzeżeń, Uchwała Nr 212/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 212/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 212/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 212/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej