II Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

II Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

28 maja 2015 r. miało miejsce II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu wręczono akty nominacyjne nowym członkom Komitetu oraz podjęto 4 uchwały zatwierdzające wybrane kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista uczestników II posiedzenia KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 4/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 4/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne-uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 5/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 6/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 6/2015 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria wyboru projektów, kryteria formalne – Oś Priorytetowa XI Pomoc techniczna

Uchwała nr 7/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 7/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne, merytoryczne szczegółowe – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020