Nadzwyczajna procedura w trybie pisemnej akceptacji

Nadzwyczajna procedura w trybie pisemnej akceptacji

W związku z decyzją o przesunięciu środków w ramach RPO WO 2014-2020 na pomoc obywatelom Ukrainy poprzez dodanie nowej osi priorytetowej XIV pn. Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju oraz zwiększeniem środków Programu o II transzę REACT-UE, zaszła konieczność dokonania zmian w RPO WO 2014-2020.

Nadzwyczajna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2022 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły znaczące uwagi do przedstawionej wersji Programu. W głosowaniu udział wzięło 38 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 6 lipca br. Uchwała Nr 289/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmian RPO WO 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 289/2022 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 8

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Tabela zmian

Lista uczestników procedury obiegowej