Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 6 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie Kryterium wyboru projektów EFS w zakresie negocjacji w ramach RPO WO 2014-2020 dla wszystkich działań i poddziałań (z wyłączeniem projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W świetle zgłoszonych i wyjaśnionych zastrzeżeń i braku głosów przeciwnych, Uchwała Nr 124/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 58 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 124/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 124/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria negocjacyjne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020