XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

7 czerwca 2019 r. miało miejsce XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 213/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 213/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr 214/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 214/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 214-2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 201-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 215/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 215/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 215/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalno-merytoryczne wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy w ramach działań/poddzisłań RPO WO 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe: działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w zakresie dla projektów wdrażanych przez instrumenty finansowe; poddziałenie 2.1.1 Nowe produkty i usługi; poddziałenie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie; 3.3 Odnawialne źródła energii; działenie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Uchwała nr 216/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 216/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do nr 1 Uchwały nr 216/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 217/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 217/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 218/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 218/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 218/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie V Ochrona powietrza

Uchwała nr 219/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 219/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 219/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 220-2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 220-2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 220/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych