XXIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

20 listopada 2019 r. miało miejsce XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 233/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 233/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania RPO WO 2014-2020

Metodologia szacowania wartości docelowej wskaźników dla RPO WO 2014-2020 [EFRR]

Metodologia szacowania wartości docelowej wskaźników dla RPO WO 201-2020 [EFS]

Projekt RPO WO 2014-2020 – zmiana 2019 (wersja nr 4)

Streszczenie zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4)

Tabela zmian RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 234/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 234/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 235/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 235/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 235/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

 Uchwała nr 236/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 236/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 236/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 237/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 237/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 237/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej