Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach 31 marca – 21 kwietnia 2022 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła aktualizacji w ramach REACT-UE kryteriów projektów dla poddziałania 12.2.1 w ramach RPO WO 2014-2020.

W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły uwagi do aktualizowanych kryteriów. W głosowaniu udział wzięło 42 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 21 kwietnia br. Uchwała Nr 287/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 287/2022 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 287/2022 KM RPO WO 2014-2020 [REACT-UE] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – poddziałanie 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-UE