XXIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

12 września 2018 r. miało miejsce XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 196/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 196/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 196/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 Ochrona powietrza.

Uchwała nr 197/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 197/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 197/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 198/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 198/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 198/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe). Kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

Uchwała nr 199/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 199/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 199/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom – działanie 4.1 Mała retencja

Uchwała nr 200/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 200/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014/2020

Załącznik do Uchwały nr 200/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury – poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 201/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 201/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 201/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)