Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 18 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa. W okresie konsultacyjnym zgłoszono uwagi wymagające głębszej analizy, które wydłużyły tok postępowania proceduralnego, jednakże  ostatecznie zostały uzgodnione, a zastrzeżenia wycofano i tym samym Uchwała Nr 273/2021 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów  dla projektu pozakonkursowego w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, w tym  COVID została usankcjonowana.

W głosowaniu udział wzięło 30 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 273/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 273/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IV – działanie 4.2 system wczesnego reagowania i ratownictwa