Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 26 października 2020 r. do 29 października 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa. W okresie konsultacyjnym nie zgłoszono żadnych uwag i tym samym Uchwała Nr 268/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych kryteriów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 35 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 268/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – oś priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami

Lista uczestników nadzwyczajnej procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – działanie 8.1 – październik 2020