Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Mając na uwadze potrzebę przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 wynikającą z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, które przewidują przegląd i ewentualną aktualizację planu co najmniej raz do roku przez członków KM RPO WO 2014-2020, koniecznym było przeprowadzenie procedury w trybie pisemnej akceptacji. Aktualna wersja dokumentu zawiera zmiany odnoszące się do takich elementów jak:

  • struktura IZ RPO WO 2014-2020 – zmiany organizacyjne wśród departamentów UMWO zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2014-2020,
  • tytuły ewaluacji – tak, aby były zgodne z materiałami ostatecznymi zamieszczanymi na stronie internetowej RPO WO 2014-2020,
  • cel badania i uzasadnienie – tak, aby był zgodny z zaktualizowanym tytułem,
  • informacje o źródle finansowania badań,
  • zmiany techniczne i redakcja tekstu oraz aktualizacja przypisów.

Procedura obiegowa miała miejsce w dniach 4-22 września 2022 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W trakcie konsultacji wpłynęła uwaga do procedowanego dokumentu, która została wycofana i nie zmieniła terminu głosowania.

W głosowaniu udział wzięło 38 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 22 września br. Uchwała Nr 292/2023 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego została podjęta.

Uchwała nr 292/2023 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 – aktualizacja 2023

Zakres wprowadzonych zmian z uzasadnieniem