XXXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

W dniach 2 września 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miało miejsce XXXII posiedzenie w wersji on-line. Głównym przedmiotem obrad były zmiany RPO WO 2014-2020 w związku z uruchomieniem dodatkowych środków dla Polski w ramach Polityki Spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020 – instrument REACT-EU, którego celem jest finansowanie działań związanych z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19 przede wszystkim poprzez realizację strategicznych celów UE, tj. zielonej i cyfrowej transformacji. Ponadto przedmiotem obrad było zatwierdzenie zmian kryteriów wyboru projektu w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020 w związku z wprowadzeniem w Programie trybu pozakonkursowego dla projektu dot. podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych.

Uchwały Nr 277/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Uchwała Nr 278/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 w zakresie EFS, zostały zatwierdzone.

W głosowaniu udział wzięło 28 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 277/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Plan Finansowy RPO WO 2014-2020 [sekcja 3]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 277/2021 KM RPO WO 2014-2020 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [sekcja 4]

Uchwała nr 278/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego