VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

26 listopada 2015 r. miało miejsce VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 32/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 32/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) – poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej – Aktualizacja kryterium nr 10 przyjętego na KM RPO WO 2014-2020 w dniu 15.09.2015 r.

Uchwała nr 33/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 34/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 34/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 35/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 35/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Uchwała nr 36/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 36/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.3 zakładanie działalności gospodarczej

Uchwała nr 37/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 37/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w regionie

Uchwała nr 38/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 38/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 39/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 39/2015 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020