Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W obliczu aktualnej, wciąż narastającej pandemii, podjęto kolejne działania w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Przygotowano zestaw nowych kryteriów sankcjonujących rozszerzony zakres wsparcia i grupy docelowe dla nowych projektów związanych z epidemią realizujących działania anty COVID-19. Procedura obiegowa dotyczyła kryteriów w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W dniach od 25 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce wyjątkowa procedura obiegowa. Wszystkie propozycje doprecyzowania zapisów w okresie konsultacyjnym zostały uwzględnione i tym samym Uchwała Nr 247/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz Uchwała Nr 248/2020  w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wszystkich działań/poddziałań  w ramach RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań  wdrażanych przez Instrumenty finansowe) Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zostały zatwierdzone.

W głosowaniu udział wzięło 38 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał

Uchwała nr 247/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 248/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 248/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalno-merytoryczne-uniwersalne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla działań/poddziałań w ramach RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Lista uczestników wyjątkowej procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 Kryteria zwalczające Covid-19 dla nowych projektów – marzec 2020 r.