Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Niniejsza  procedura obiegowa miała miejsce w dniach 17 –23 kwietnia 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. a dotyczyła zmiany realokacji środków umożliwiających przeciwdziałania pogłębiającemu się kryzysowi na rynku pracy oraz innych wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, dlatego też dokonano kolejnych przesunięć środków pomiędzy działaniami tak, by subwencjonować związane z sytuacją nowe instrumenty przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Kolejny raz członkowie gremium  pracowali intensywnie i aktywnie.

Do propozycji przesunięć alokacji w ramach RPO WO 2014-2020 nie zgłoszono uwag i tym samym Uchwała Nr 256/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie realokacji środków mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19,  została przyjęta.

W głosowaniu udział wzięło 35 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 256/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 20141-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 256/2020 KM RPO WO 2014-2020 – szczegółowy wykaz przesunięć alokacji w ramach RPO WO 2014-2020

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020. Zmiany finansowe –  Realokacja – kwiecień 2020 r.