Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 17 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa. W okresie konsultacyjnym z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęła propozycja doprecyzowania zapisów przedmiotowego kryterium. Propozycja została uwzględniona w zapisie kryterium, Ministerstwo zaakceptowało wyjaśnienia i uzupełnione brzmienie kryterium. Nie zgłoszono również dalszych uwag i tym samym Uchwała Nr 244/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 38 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 244/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 244/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II – działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP – poddziałąnie 2.3.1 Nowe produkty i usługi w MŚP nas obszarach przygranicznych

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 luty/marzec 2020 r.