Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 4 października 2017 r. do 27 października 2017 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

W nawiązaniu do zapisów zaktualizowanej Ustawy Wdrożeniowej Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W świetle braku uwag i zastrzeżeń, Uchwały Nr 146/2017 i 147/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów zostały zatwierdzone.

W głosowaniu udział wzięło 38 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 58 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 146/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 146/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 147/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 147/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi