Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Kolejna procedura w trybie pisemnej akceptacji dotyczyła kryteriów wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi w ramach RPO WO 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualna sytuacja wynikająca ze skutków pandemii COVID-19 w 2020 r. wpłynęła negatywnie na sytuację przedsiębiorstw, w tym w szczególności sektora MŚP i tym samym konieczne było przyjęcie rozwiązań umożliwiających wsparcie przedsiębiorców poprzez alokowanie w większym zakresie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorców na bieżące funkcjonowanie. Wsparcie takie musiało zostać udzielone najszybciej, jak to możliwe, aby adekwatnie zaadresować potrzeby.

W dniach od 1-5 czerwca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa. Nie zgłoszono uwag w okresie konsultacyjnym i tym samym Uchwała Nr 258/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1.1 Nowe produkty i usługi Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. dotycząca wsparcia utrzymania działalności oraz wyboru przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania grantu na pokrycie kosztów utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID -19 została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał

Uchwała nr 258/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 258/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 258/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi  w ramach RPO WO 2014-2020