XXX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

15 stycznia 2020 r. miało miejsce XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 239/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 239/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 239/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 240/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 240/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 240/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 241/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 241/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 241/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddiałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 242/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 242/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 243/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 243/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 243/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa II – działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki – poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych