Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 13 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 1.1 –  Innowacje w przedsiębiorstwach i poddziałania 2.1.4Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W świetle zgłoszonych i wyjaśnionych zastrzeżeń i braku głosów przeciwnych, Uchwały Nr 122/2017 i 123/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów zostały zatwierdzone.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 58 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 122/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 122/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 123/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 123/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej