Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W wyniku korzystnych zmian finansowych zaistniała możliwość rozszerzenia zakresu projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Opolskiego w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim, który wpisuje się w Opolską Politykę Rowerową i dotychczas dotyczył opracowania koncepcji sieci głównych tras rowerowych w województwie opolskim. W celu eskalacji projektu zaistniała konieczność zatwierdzenia zaktualizowanych  kryteriów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez członków KM RPO WO 2014-2020.

W dniach od 4 – 26 czerwca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce tradycyjna procedura obiegowa. W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły uwagi, a następnie Uchwała Nr 259/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 37 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 259/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 259/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 259/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III – działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne – poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – 3.1.3 czerwiec 2020