XXVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

27 lutego 2019 r. miało miejsce XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 206/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 206/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 207/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 207/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 207/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Uchwała nr 208/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 208/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 208/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe os priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępnie do usług – poddziałanie 10.1.1  Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 209/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 209/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 209/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 210/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 210/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 210/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 211/2019 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 211/2019 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 211/2019 KM RPO WO 2014-2020 – Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020