Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności zagrożenia epidemicznego, instytucje systemu realizacji poszczególnych programów operacyjnych dokładają wszelkich starań,  aby w ramach obowiązujących ram prawnych – zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa na sytuację beneficjentów, realizowanych przez nich projektów oraz na wnioskodawców i wciąż trwające nabory.

W świetle powyższego dopuszcza się odstępstwa od kryteriów i Regulaminów konkursów oraz pokrywania dodatkowych wydatków związanych z tą sytuacją. W zasadach pracy Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 dopuszczono odstępstwo związane z terminami w ramach procedury obiegowej, które zostały skrócone i dostosowane do aktualnej sytuacji. Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przygotowaniu odrębnych kryteriów dla projektów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zwanymi kryteriami odstępowymi.

W dniach od 23-26 marca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa w celu przyjęcia kryteriów odstępowych w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii w województwie opolskim.

W nawiązaniu do powyższego, Uchwała Nr 245/2020 i Uchwała Nr 246/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych kryteriów wyboru projektów zostały zatwierdzone.

W głosowaniu udział wzięło 34 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 245/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 245/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryterium odstępowe – merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z uwzględnieniem działań i poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 246/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 246/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria odstępowe formalne/merytoryczne – uniwersalne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla działań/poddziałań w ramach RPO WO 2014-2020 (z uwzględnieniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Lista uczestników nadzwyczajnej procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – kryteria odstępowe – marzec 2020 r.