XXVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

25 września 2019 r. miało miejsce XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXVIII posiedzenia Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 221/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 221/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 221/2019 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 201-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 222/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 222/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne-szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictw kulturowego i naturalnego – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 223/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 223/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 223/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 Ochrona powietrza

Uchwała nr 224/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 224/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 225/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 225/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 225/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 226/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 226/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 226/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szcegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 227/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 227/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 227/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 228/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 228/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 228/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 229/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 229/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 229/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 230/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 230/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 230/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego – 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego