XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

27 września 2017 r. miało miejsce XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zaktualizowano kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 131/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały  nr 131/2017 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 Uchwała nr 132/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 132/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne-uniwersalne, kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Działanie 5.1, oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców – działanie 6.1,

Uchwała nr 133/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 133/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.4

Uchwała nr 134/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 134/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.2.1

Uchwała nr 135/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 135/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.2.2

Uchwała nr 136/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 136/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałania RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 137/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 137/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1

Uchwała nr 138/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 138/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.2

Uchwała nr 139/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 139/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4

Uchwała nr 140/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 140/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.2

Uchwała nr 141/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 141/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.1

Uchwała nr 142/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 142/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.3

Uchwała nr 143/2017 komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do uchwały nr 143/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.1

Uchwała nr 144/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 144/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.3

Uchwała nr 145/2017 Komitetu monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 145/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.4