Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od 16 grudnia – 11 stycznia 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła aktualizacji kryteriów wyboru zadań w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego RPO WO 2014-2020.

W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły uwagi do aktualizowanych kryteriów. W głosowaniu udział wzięło 37 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 11 stycznia br. uchwała Nr 272/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 272/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 272/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – aktualizacja EBO – grudzień/styczeń 2021