Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 13 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

Konkurs w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r., a termin naboru zaplanowany od 21 do 28 listopada 2019 r. Jednakże po ogłoszeniu konkursu wystąpiła konieczność zaktualizowania kryterium merytorycznego szczegółowego bezwzględnego pn. Projekt dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków zapewnia zgodność z wymogami zawartymi w zał. I B do dyrektywy ściekowej. Z uwagi na wejście w życie  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, konieczne jest zaktualizowanie  definicji dla przedmiotowego kryterium w zakresie podstawy prawnej. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, z uwagi na zaistniałą sytuację, wystąpiła konieczność anulowania przedmiotowego konkursu.

W nawiązaniu do powyższego oraz braku uwag i zastrzeżeń, Uchwała Nr 238/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 35 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 238/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 238/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 238/2019 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa