Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

 

Zakończyła się czwarta procedura obiegowa w czasie pandemii koronawirusa. Procedowano nad siedmioma uchwałami z odwołanego kwietniowego posiedzenia. W okresie konsultacyjnym wpłynęły uwagi do zapisów kryteriów dla Działania 5.5 Ochrona powietrza, które zostały częściowo uwzględnione.

Jednakże w związku z kolejnymi komentarzami członków i obserwatorów KM RPO WO 2014-2020 do przedmiotowego działania oraz na wniosek Komisji Europejskiej, zdecydowano o zawieszeniu procedowania nad kryteriami dla Działania 5.5 w celu przeprowadzenia dalszej dyskusji. W świetle powyższego zaplanowano organizację wirtualnego spotkania w najbliższym czasie, aby omówić kryteria do tego, jakże ważnego dla zdrowia mieszkańców Opolszczyzny działania z udziałem zainteresowanych członków i obserwatorów Komitetu. Do pozostałych kryteriów nie zgłoszono uwag, co oznacza ich akceptację i zatwierdzenie pozostałych sześciu uchwał.

Niniejsza procedura pisemnej akceptacji wynikała z braku możliwości spotkania się na posiedzeniu, jednakże terminy zostały zachowane zgodnie z Regulaminem działania KM RPO WO 2014-2020 i tym samym w dniach od 24 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 procedowano nad kryteriami wyboru projektów z odwołanego posiedzenia Komitetu. Wszystkie uchwały z wyłączeniem Uchwały dot. Działania 5.5 Ochrona powietrza zostały pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone przez członków/zastępców członków Komitetu.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał. Odnośnie Działania 5.5 Ochrona powietrza cztery osoby nie zgodziły się na podjęcie Uchwały i pięć osób wstrzymało się od głosu – Uchwała będzie procedowana w późniejszym czasie. Za przyjęciem Uchwał 250,251,252,253,254 i 255 opowiedziały się wszystkie głosujące osoby. Uchwała nr 250/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 250/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne – poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim

Uchwała nr 251/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 251/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 252/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 253/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 253/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 254/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 254/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa X – działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług – poddziałanie 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwałą nr 255/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 255/2020 KM RPO WO 2014-2020 – kryterium środowiskowe dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020. Kryteria z odwołanego posiedzenia 250-256 – marzec/kwiecień 2020 r.