Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach 19 maja – 11 czerwca 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła aktualizacji kryteriów wyboru zadań w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego RPO WO 2014-2020.

W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły uwagi do aktualizowanych kryteriów. W głosowaniu udział wzięło 39 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 11 czerwca br. Uchwała Nr 276/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu oraz zaktualizowanych kryteriów wyboru zadań w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie Europejskiego Budżetu Obywatelskiego RPO WO 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 276/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 276/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego