XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

11 kwietnia 2018 r. miało miejsce XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 170/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 170/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 170/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek

Uchwała nr 171/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 171/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 171/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Uchwała nr 172/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 172/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 172/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 173/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 173/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 173/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 174/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 174/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 174/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 175-2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 175/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 175/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.2 Włączenie społeczne

Uchwała nr 176/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 176/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 176/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 177/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 177/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 177/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX – działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Uchwała nr 178/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 178/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 178/2018 KM RPO WO 2014-2020 – oś priorytetowa XI Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 179/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 179/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 179/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa II konkurencyjna gospodarka – działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Uchwała nr 180/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 180/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 180/2018 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Uchwała nr 181/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 181/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 181/2018 KM RPO WO 2014/2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi