XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

15 listopada 2017 r. miało miejsce XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XIX posiedzenia Komitatu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 148/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 149/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 149/2017 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 150/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 150/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddiałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 151/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 151/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna – poddiałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 152/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 152/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – os priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka – poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 153/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 153/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 154/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 154/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 155/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 155/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 156/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 156/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej