Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od 4 – 23 grudnia 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła zatwierdzenia aktualizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020.

W okresie konsultacyjnym nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego dokumentu. W głosowaniu udział wzięło 33 członków/zastępców członków na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 23 grudnia br. uchwała Nr 271/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 została zatwierdzona.

Uchwała nr 271/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Uchwały KM RPO WO 2271/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Wykaz zmian wprowadzonych do Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – Strategia komunikacji FE w województwie opolskim – aktualizacja grudzień 2020