Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Tradycyjna procedura w trybie pisemnej akceptacji miała miejsce w dniach od  29 czerwca do 27 lipca 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła czterech grup kryteriów wyboru projektów.

W okresie konsultacyjnym wpłynęły uwagi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Urzędu Miasta Opola, miała również miejsce wideokonferencja dot. omówienia ostatecznych zapisów dla Działania 5.5 Ochrona powietrza. Po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń oraz przesłaniu ostatecznej wersji kryteriów dla przedmiotowego działania, wpłynęły 33 ważne karty do głosowania na 51 osób uprawnionych, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał i tym samym w dniu 27 lipca br. Uchwały Nr 260/2020, 261/2020, 262/2020 i 263/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zatwierdzone.

Uchwała nr 260/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 260/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne i merytoryczne – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr 261/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 261/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 262/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 262/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 263/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 263/2020 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.5 ochrona powietrza