XVII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XVII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

9 czerwca 2017 r. miało miejsce XVII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono sprawozdanie roczne z realizacji RPO WO 2014-2020 za rok 2016 oraz zaktualizowano kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Galeria zdjęć z XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 125/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik I do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 126/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 126/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 127/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 127/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 128/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 128/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja osób pozodtających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodrczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 129/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 129/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa 7 RPO WO 2014-2020 konkurencyjny rynek pracy – Działanie 7.4

Uchwała nr 130/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 130/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa 7 RPO WO 2014-2020 konkurencyjny rynek pracy – Działanie 7.6