Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 7 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce procedura obiegowa.

W nawiązaniu do zapisów zaktualizowanej Ustawy Wdrożeniowej Członkowie KM RPO WO 2014-2020 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W świetle braku uwag i wycofanych zastrzeżeń, Uchwała Nr 169/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zaktualizowania kryteriów wyboru projektów została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 36 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 57 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 169/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 169/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 169/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy – działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczych