Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 17 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa, w okresie konsultacyjnym nie zgłoszono uwag i tym samym Uchwała Nr 269/2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów  wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym związanego z zakupem narzędzi TIK w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID -19 została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 37 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 269/2020  Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria wyboru projektu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa CARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – oś priorytetowa IX – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Lista uczestników nadzwyczajnej procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 9.1.1 Covid – listopad 2020 r.