Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne realizowane
w ramach RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy badania, które planujemy zrealizować w kolejnych latach. Zostały one podzielone na 4 obszary tematyczne: Gospodarka, Infrastruktura, Społeczeństwo oraz Horyzontalne.

Jeśli interesują Cię badania, które zostały zrealizowane w poprzednich latach dostępne są tutaj.

Chcesz zapoznać się z planowanymi badaniami ewaluacyjnymi patrz poniżej.

Obszar tematyczny: GOSPODARKA

Tytuł badania ewaluacyjnego Założenia badania
Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP oraz rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex post

zakres: OP I, OPII,

cel badania: analiza efektów wsparcia przedsiębiorstw, w tym wpływu programu na poziom innowacyjności województwa opolskiego, realizację RSI WO 2020 oraz na konkurencyjność, innowacyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw.Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych
w województwie opolskim

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex post

zakres: OP II

cel badania: analiza i ocena wpływu interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym rozwój MŚP, w województwie opolskim.Obszar tematyczny: INFRASTRUKTURA

Tytuł badania ewaluacyjnego Założenia badania
Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex post

zakres: OP III, OP V

cel: ocena wpływu działań podejmowanych w ramach Osi Priorytetowych III i V RPO WO 2014-2020 na zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim.Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V OP RPO WO 2014-2020

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex post

zakres: OP IV, OP V

cel: ocena wpływu inwestycji środowiskowych w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex post i pomiar ex-ante

zakres: OP III, OP VI

cel: ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz wzorce mobilności mieszkańców.Obszar tematyczny: SPOŁECZEŃSTWO

Tytuł badania ewaluacyjnego Założenia badania
Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020

Badanie zakończone

typ: wpływu, on-going

zakres: OP VII, OP VIII, OP IX

cel: celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WO 2014-2020, poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu oraz zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy
In-depth analysis and assessment of the impact of projects implemented under Measures 7.1, 7.2 and 7.3 of the Operational Programme for the Opole Province for 2014-2020 on the improvement in the labour market situation of the inhabitants of the Opole region

Badanie zakończone

typ: wpływu, on-going / ex-post

zakres: OP VII

cel: pogłębiona analiza i ocena wpływu Działań 7.1, 7.2 oraz 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji na opolskim rynku pracy oraz sformułowanie założeń programowych w zakresie RPO WO 2021-2027.Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego

Badanie zakończone

typ: wpływu, on-going / ex-post

zakres: OP VIII, OP X

cel: ocena efektów wsparcia świadczonego w ramach OP VIII (Działania 8.1, 8.2 i 8.3) oraz OP X (Poddziałania 10.1.1. i 10.1.2) RPO WO 2014-2020 oraz opracowanie modelu logicznego teorii zmiany w obszarze ochrony zdrowia oraz pomocy i ekonomii społecznej zasadnej do zaimplementowania w dokumencie FEO 2021-2027.Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno-wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim

Badanie zakończone

typ: wpływu, on-going / ex-post

zakres: OP VII, OP IX

cel: ocena efektów dotychczasowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3, usług edukacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci do lat 6 oraz zarekomendowanie zmian na przyszłość dla analizowanych obszarów wsparcia w województwie opolskimOcena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Badanie zakończone

typ: wpływu, on-going / ex-post

zakres: OP IX, OP X

cel: ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 z uwzględnieniem wsparcia przeznaczonego na niwelowanie konsekwencji pandemii COVID-19, a także analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej.

Obszar tematyczny: HORYZONTALNE

Tytuł badania ewaluacyjnego Założenia badania
Ewaluacja bieżąca kryteriów
i systemu wyboru projektów
RPO WO 2014-2020

Badanie zakończone

 

typ: procesowa, on-going

zakres: wszystkie OP

cel: ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WO 2014-2020.Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Badanie zakończone

typ: procesowa/wpływu, mid-term

zakres: wszystkie OP

cel: ocena dot. postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.Ewaluacja ex ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027

Badanie zakończone

typ: procesowa/wpływu, on-going/ex-ante

zakres: wszystkie OP

cel: ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2021 – 2027 w województwie opolskim.Sprawozdanie podsumowujące wnioski z ewaluacji przeprowadzonych na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Badanie zakończone

typ: ex-post

zakres: wszystkie OP

cel: podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnegoEwaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim

Badanie zakończone

typ: wpływu, ex-post

zakres: OP VII, OP VIII

cel: Ocena realizacji i efektów wdrożenia w województwie opolskim czterech RPZ, realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020, wraz z wypracowaniem rekomendacji na przyszłość.