Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-09-13

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

14 września 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3356/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2468/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego - aktualizacja

Informacja o składzie komisji oceny projektów (procedura odwoławcza) w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

7 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020. Spośród 3 wniosków o dofinansowanie projektów, 1 został odrzucony, natomiast 2 wnioski zostały zakwalifikowane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


Wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020

30 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2468/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 3.2.1  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego  RPO WO 2014-2020


20 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020. Spośród 13 wniosków o dofinansowanie projektów, 4 zostały odrzucone, natomiast 9 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z Ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 24 lutego 2020 r. Uchwałą nr 2266/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do 20 marca 2020 r. oraz dokonał zmiany zapisów w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020. Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


10 stycznia 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (dla Subregionu Północnego) RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 09 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1872/2019 wydłużył termin zakończenia oceny formalnej do dnia 10 stycznia 2020 r. Wydłużenie oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


W terminie od 6 do 13 września 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  dla Subregionu Północnego  RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

dla Subregionu Północnego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa[1] ,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w Subregionie Północnym w skład którego wchodzą następujące gminy: Byczyna, Dobrodzień, Domaszowice, Gorzów Śląski, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Namysłów, Olesno, Pokój, Praszka, Radłów, Rudniki, Świerczów, Wilków, Wołczyn, Zębowice.

 [1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności

publicznej[2]  wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego wynosi 10 240 526,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 4 995 764,20 PLN, a środki w wysokości 5 244 761,80 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wykaz zmian do Regulaminu wersja 2

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 35)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16)
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1363).
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/ w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

 Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich

ARCHIWUM

Regulamin konkursu wersja nr 1

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E-maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77/44-04-720, 721, 722 oraz 77 54 16 202

Faksu: 77 54 16 567

Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

 Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-07-31