Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-11-30

5 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 6282/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 5128/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej uchwałą nr 5129/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021r.,  uchwałą nr 5386/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. oraz uchwałą nr 5759/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 listopada 2021r. zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków użyteczności publicznej.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków użyteczności publicznej (aktualizacja)

Pozostałe listy nie uległy zmianie.


3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5759/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 5128/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej uchwałą nr 5129/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021r. oraz  uchwałą nr 5386/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2021r.  dokonał aktualizacji List ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty (AKTUALIZACJA)

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków użyteczności publicznej (AKTUALIZACJA)

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy (AKTUALIZACJA)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach procedury odwoławczej do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania  5.5  Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


29 października 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.  Wszystkie 3 projekty otrzymały pozytywną ocenę.

 Lista projektów pozytywnie ocenionych  merytorycznie (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


30 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5386/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 5128/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej uchwałą nr 5129/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków użyteczności publicznej.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków użyteczności publicznej (aktualizacja)

Pozostałe listy nie uległy zmianie.


14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5128/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza  zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków użyteczności publicznej

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy

Jednocześnie 14 lipca 2021 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5129/2021 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany List ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza  RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 dot. budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty (AKTUALIZACJA)

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków użyteczności publicznej (AKTUALIZACJA)

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  dot. budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy (AKTUALIZACJA)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania  5.5  Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020


30 czerwca 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.  32 projekty otrzymały pozytywną ocenę i zostały przekazane do kolejnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast 5 projektów uzyskało negatywną ocenę merytoryczną.

 Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 14 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 4952/2021 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wydłużenie oceny merytorycznej nie wpłynie na termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


16 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. 37 projektów otrzymało pozytywną ocenę i zostało przekazane do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej. Jeden projekt został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.5.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą nr 4513/2021 wydłużył termin zakończenia oceny formalnej do dnia 30 kwietnia 2021 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.5.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 22 lutego 2021 r. Uchwałą nr 4307/2021 wydłużył termin zakończenia oceny formalnej do dnia 30 marca 2021 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


W terminie od 8 września do 30 listopada 2020 r., do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR, w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Lista projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do działania 5.5 Ochrona powietrza  RPO WO 2014-2020

 


Komunikat dot. dodatkowych numerów kontaktowych

Informuję, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wykonują pracę zdalną.

W związku z powyższym dla ułatwienia kontaktu z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów komórkowych: 509385880, 515237525, 512830591 pod które można dzwonić w przypadku pytań związanych z konkursem.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 października 2020 r. Uchwałą nr 3641/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących wydłużenia terminu naboru oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 02 października 2020 r. Uchwałą nr 3504/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących doprecyzowania zapisów i korekty omyłki technicznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dot. projektów złożonych w ramach działania 5.5

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 7 września 2020 r. Uchwałą nr 3321/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących miejsca składania wniosków do dofinansowanie projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.5  Ochrona powietrza

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.
 2. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia dotyczyć będą:

 • budynków jednorodzinnych,
 • budynków wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty,
 • budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy,
 • budynków użyteczności publicznej[1].

[1] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).  Z wykluczeniem budynków instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty:

34%

 • projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy:

63%

projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza  pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 29 000 000.00 PLN

Podział alokacji na obszary wsparcia:

 • budynki jednorodzinne, wielorodzinne zarządzane przez wspólnoty 5 000 000.00 PLN
 • budynki użyteczności publicznej 16 000 000.00 PLN
 • budynki i lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy 8 000 000.00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy, limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wersja 6

Wykaz zmian wersja nr 6

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja 2)
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja 2)
 6. Wzór umowy o dofinansowanie
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 (wersja 2)
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020
 9. Wykaz gmin, w których stwierdzono ponadnormatywne poziomy stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia powietrza
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 45).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363)
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. poz. 1690 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
 11. Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 16. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 17. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 18. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17).
 19. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 20. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców
 1. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

ARCHIWUM

Regulamin konkursu wersja 1

Regulamin konkursu wersja 2

Wykaz zmian wersja nr 2

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja 1)

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja 1)

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 (wersja 1)

Regulamin konkursu wersja 3

Wykaz zmian wersja nr 3

Regulamin wersja 4

Wykaz zmian wersja 4

Regulamin wersja 5

Wykaz zmian wersja 5

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Faksu: 77 54 16 567

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-08-28