Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-10-31

21 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4016/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3018/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 3093/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. oraz uchwałą nr 3186/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura – aktualizacja 3

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach procedury odwoławczej do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 (procedura odwoławcza)


17 grudnia 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Spośród 7 ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, wszystkie zostały zakwalifikowane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie (procedura odwoławcza)


10 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3018/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 3093/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2020 r., dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura – aktualizacja 2


21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3093/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3018/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura - aktualizacja


30 czerwca 2020 r.  Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3018/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020


19 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Spośród 30 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie, 26 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast 4 projekty uzyskały negatywną ocenę merytoryczną.

 Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 9 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 2867/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do 19 czerwca 2020 r. Wydłużenie oceny merytorycznej nie wpłynie na termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr 2624/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 10 czerwca 2020 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


6 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Spośród złożonych w ramach naboru 33 wniosków o dofinansowanie projektu 30 zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej. Natomiast 2 projekty uzyskały negatywną ocenę formalną, a 1 wniosek o  dofinansowanie został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na niespełnienie warunków formalnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 20 stycznia 2020 r. Uchwałą nr 2059/2020 wydłużył termin zakończenia oceny formalnej do 6 marca 2020 r. Wydłużenie oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


W terminie od 24 do 31 października 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia ,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020, tj.:

 1. Przebudowa[1], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
 4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
 5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
 6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
 7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

[1] Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 12 z późn. zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- 85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura wynosi 4 000 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja 2)

Wykaz zmian

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 35)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16)
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 Nr 162 poz. 2067 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1398 z późn. zm.).
 17. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/ w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

 Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich

Archiwum:

Regulamin (wersja 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E-maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77/44-04-720,721,722 oraz 77 54 16 202

Faksu: 77 54 16 567

Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

 Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-08-30