logo GSEiM

Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM) dla potrzeb RPO WO 2014-2020, została powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2014 roku i liczy około 30 osób. Jej głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji zadań koordynowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną oraz Opolskie Obserwatorium Terytorialne (więcej na temat Obserwatorium znajdziesz tutaj).

Więcej informacji na temat działania GSEiM

Uchwały dotyczące GSEiM:

Rolą Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem jest wsparcie i współpraca przy:

 • prowadzeniu, monitorowaniu i ocenie regionalnej polityki rozwoju,
 • konsultowaniu i monitorowaniu Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020,
 • identyfikacji tematów ewaluacji dotyczących RPO WO 2014-2020 oraz badań i analiz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
 • opiniowaniu wniosków i zaleceń wypracowanych w ramach badań ewaluacyjnych,
 • rozwoju potencjału ewaluacyjnego w regionie.

Stałymi członkami Grupy są przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej, departamentów Urzędu Marszałkowskiego, instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu (IZ i IP), partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli środowiska naukowego oraz obserwatoriów funkcjonujących w regionie, a także Urzędu Statystycznego w Opolu.

Dodatkowym wsparciem dla realizacji zadań Jednostki Ewaluacyjnej są Zespoły Zadaniowe ds. ewaluacji tematycznych. Zespół powoływany jest przy badaniu ewaluacyjnym. Skład Zespołu uzależniony jest od tematyki badania ewaluacyjnego i może być ustalany spośród przedstawicieli Grupy, Jednostki Ewaluacyjnej (pełniącej rolę koordynatora badania), pracowników Urzędu, przedstawicieli Krajowej Jednostki Ewaluacji, jak również ekspertów zewnętrznych.

Dla przypomnienia w latach 2007-2013 funkcjonowała Grupa Sterująca Ewaluacją powołana dla potrzeb realizacji procesu ewaluacji RPO WO 2007-2013 i PO KL (komponent regionalny).

Programy spotkań GSEiM i prezentacje oraz materiały przekazane na spotkaniach dostępne są poniżej

I spotkanie GSEiM

3 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. W spotkaniu uczestniczyli nowo powołani członkowie Grupy (tutaj znajdziesz uchwałę powołującą GSEiM).

Celem spotkanie było przedstawienie roli i zadań Grupy, działalności Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego oraz podsumowanie ewaluacji za lata 2007-2013.

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Opolu zaprezentowali wykład dotyczący roli statystyki publicznej w kontekście monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej.

Poniżej znajdziesz program spotkania oraz zaprezentowane materiały:

Poniżej znajdziesz program spotkania oraz zaprezentowane materiały:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

II spotkanie GSEiM

23 lutego 2015 roku odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy.

W trakcie spotkania omówiono planowane badania i analizy związane z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, realizowane w ramach działalności Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego.

Poniżej znajdziesz program oraz materiały ze spotkania:

III spotkanie GSEiM

29 stycznia 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie przyjętego Planu Ewaluacji RPO WO 2014-2020.

Na spotkaniu podsumowano realizację dwuletniego projektu Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i przedstawiono główne wnioski z przeprowadzonych badań i analiz. Zaprezentowane zostały również plany Jednostki Ewaluacyjnej na lata 2014-2020 i Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego na 2016 rok.

W ostatniej części spotkania przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Opolu zaprezentowali przegląd najnowszych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, w tym sytuację w zakresie działalności innowacyjnej w województwie opolskim (lata 2012 – 2014) i prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050.

Poniżej dostępny jest program oraz prezentacje ze spotkania:

DSC_0378 DSC_0375 DSC_0401 DSC_0387 DSC_0412 DSC_0407 DSC_0402 DSC_0397 DSC_0386 DSC_0414

IV spotkanie GSEiM

17 czerwca 2016 roku odbyło się czwarte spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy.

Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z działalnością Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego i Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie podejmowanych badań i analiz, tj.

 1. Przegląd i ocena działań służących włączeniu społecznemu i zawodowemu oraz identyfikacja skutecznych i trwałych rozwiązań możliwych do wdrożenia w ramach RPO WO 2014-2020,
 2. Ewaluacja bieżących kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020,
 3. Działalność badawczo-analityczna Krajowego i Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego w 2016 roku,
 4. Podsumowanie analiz w zakresie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.

Podczas spotkania, można było wysłuchać także przemówień przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pana Macieja Filipowicza oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pana Adama Kijaka, które dostarczyły wielu informacji na temat funkcjonowania Obserwatorium Rynku Pracy i Obserwatorium Polityki Społecznej oraz zakresu podejmowanych w ich ramach badań i analiz.  Dodatkowo, zaprezentowane zostały wyniki badania ankietowego, diagnozującego potrzeby badawcze, zasoby wiedzy oraz opinie interesariuszy OOT na temat jego działalności w perspektywie do 2020 r.

Poniżej znajduje się program oraz materiały ze spotkania:

V spotkanie GSEiM

18 października 2016 roku odbyło się piąte spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy.

Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z aktualizacją Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, który zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, co najmniej raz do roku podlega przeglądowi i ewentualnym zmianom. Na spotkaniu przedstawiono: podstawę prawną aktualizacji, wykorzystane dokumenty, obszary merytoryczne, w ramach których dokonano zmian oraz zaktualizowany harmonogram badań. Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020. Wersja 2 zamieszczono w materiałach ze spotkania.

Poniżej znajduje się program oraz materiały ze spotkania:

VI spotkanie GSEiM

15 marca 2017 roku odbyło się VI spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Spotkanie rozpoczął Pan Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Następnie, członkom Grupy i przybyłym gościom, zostały zaprezentowane kwestie związane z pracami opolskiej Jednostki Ewaluacyjnej i Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego w zakresie podejmowanych badań i analiz. Wszystkie omówione podczas spotkania tematy, tj.

 1. Informacja w zakresie przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym badania planowane do realizacji w 2017 roku;
 2. Informacja dotycząca realizacji badania ewaluacyjnego pn.Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020;
 3. Prezentacja głównych wniosków z badania zrealizowanego przez Ministerstwo Rozwoju pn.Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2015;
 4. Konsultacja projektu Planu badań, analiz i ekspertyz na 2017 rok Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego;
 5. Prezentacja projektu raportu o rozwoju społecznym, gospodarczym i przestrzennym WO;

znajdują się w prezentacji zamieszczonej w materiałach ze spotkania.

WP_20170315_09_16_40_Pro WP_20170315_10_13_38_Pro WP_20170315_08_52_15_Pro WP_20170315_08_54_43_Pro WP_20170315_09_50_54_Pro WP_20170315_10_04_38_Pro - Kopia

Materiały ze spotkania:

VII spotkanie GSEiM

30 czerwca 2017 roku odbyło się VII spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem, podczas którego zostały omówione kwestie związane z bieżącą pracą Jednostki Ewaluacyjnej i Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego, w tym m.in:

 1. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku;
 2. Podsumowanie prac i prezentacja raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym, pn. Województwo opolskie – stan i trendy rozwojowe. Raport za okres 2008-2015;
 3. Podsumowanie realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020;
 4. Zadania stojące przed Jednostką Ewaluacyjną i Opolskim Obserwatorium Terytorialnym;

Program i materiały ze spotkania zostały umieszczone poniżej:

1 2 3 5

19720114_1460920983975860_1963607311_o

VIII spotkanie GSEiM

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, 24 lutego 2022 roku w formule online odbyło się ósme spotkanie Członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem.

W ramach spotkania przedstawione zostały zadania podejmowane w zakresie systemu monitorowania i ewaluacji w ramach polityki regionalnej; wyniki raportu pn. “Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców”; wnioski i rekomendacje w zakresie wsparcia konkurencyjności i innowacyjności MŚP oraz kwestie związane z ewaluacją polityki spójności po 2021 roku.

Poniżej dostępne są zdjęcia, program oraz prezentacje ze spotkania.

Slajd z informacja o VIII spotkaniu Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem 24 lutego 2022 rokuZdjęcia z poprzednich spotkań Grupy i miniaturki zdjęć części uczestników spotkaniadwa wykresy z danymi z badania opinii mieszkańców województwa na temat zatrudnienia cudzoziemcówWnioski i rekomendacje z badania opinii mieszkańców regionu na temat cudzoziemców na rynku pracySlajd początkowy prezentacji na temat "Wniosków i rekomendacji w zakresie wsparcia konkurencyjności i innowacyjności MŚP oraz potencjału jednostek naukowo-badawczych w woj. opolskim do 2027 roku"Definicje monitorowania i ewaluacji

Dla perspektywy 2021-2027 uchwałą nr 9228/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 roku powołana została nowa Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM). Więcej informacji na temat działań GSEiM w perspektywie 2021-2027 znajdziesz tutaj.