Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem

Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem

Dla perspektywy 2021-2027 uchwałą nr 9228/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 roku powołana została nowa Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM), licząca 45 członków.

Jej głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji zadań koordynowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną (JE) oraz Opolskie Obserwatorium Terytorialne (więcej na temat Obserwatorium znajdziesz tutaj). Rolą GSEiM jest w szczególności współpraca przy:

 • identyfikacji tematów ewaluacji w zakresie FEO 2021-2027 oraz badań i analiz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa;
 • prowadzeniu, monitorowaniu i ocenie regionalnej polityki rozwoju;
 • konsultowaniu i aktualizowaniu Planu ewaluacji FEO 2021-2027;
 • formułowaniu zakresu, ocenie produktów oraz opiniowaniu wniosków i zaleceń ewaluacyjnych;
 • przeglądzie stopnia wdrożonych rekomendacji;
 • rozwoju potencjału ewaluacyjnego w regionie.

Stałymi członkami GSEiM są przedstawiciele: JE, departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu (UMWO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki), Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027, jednostki organizacyjne UMWO (Opolskie Centrum Edukacji oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu), a także Urzędu Statystycznego w Opolu.

Spotkanie inauguracyjne GSEiM w perspektywie 2021-2027

27 kwietnia 2023 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM) w nowej perspektywie.

Podczas spotkania podsumowano działalność Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego oraz Jednostki Ewaluacyjnej od 2014 roku oraz omówiono potrzeby informacyjne w zakresie badań i analiz podmiotów wchodzących w skład Grupy.

W kolejnej części przedstawiono propozycje badań wpisanych do projektu Planu ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 i poddano je dyskusji.

Następnie omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Grupy, w której to ocenili jej działalność w perspektywie 2014-2020 oraz wskazali jakich form wsparcia w zakresie budowania potencjału badawczego oczekują. Główną potrzebą, wynikającą z ankiet oraz z dyskusji podczas spotkania, okazało się stworzenie strony internetowej dedykowanej analizom/badaniom/ewaluacjom prowadzonym przez DRP i podmioty współpracujące w ramach GSEiM.

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja założeń programowych Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 oraz potrzeb ewaluacyjnych, które wynikają z programu.

Poniżej dostępne są zdjęcia, program oraz prezentacje ze spotkania.

Członek Zarządu Województwa Opolskiego - Pan Szymon Ogłaza - Przewodniczący Grupy Sterujacej Ewaluacją i MonitoringiemSpotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich - Pan Jacek Partyka Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

Szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

W dniach 14-15 czerwca 2023 roku w Niwkach odbyły się szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem z zakresu tworzenia rekomendacji oraz upowszechniania wyników badań. Warsztaty poprowadzone zostały przez Prezeskę Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego Panią Monikę Bartosiewicz-Niziołek.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie rekomendacji, ich roli i zasad formułowania. Podczas ćwiczeń Grupa trenowała proces przygotowania wniosków i zaleceń płynących z badań oraz mechanizmy współpracy na etapie ich tworzenia.

Pragnąc poszerzyć grono odbiorców oraz zwiększyć użyteczność wyników badań, drugiego dnia spotkania omówiono znaczenie języka raportów oraz techniki i kanały promowania ich wyników. W ramach warsztatów dyskutowano o interesariuszach i odbiorcach badań oraz o rozwiązaniach komunikacyjnych wartych do wdrożenia w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i pozytywną atmosferę podczas spotkania.  Cenną wartością z przeprowadzonych szkoleń była możliwość wysłuchania innego spojrzenia na badania – osób, które nie zajmują się nimi codziennie. Spotkanie przysłuży się także lepszemu przygotowaniu i wykorzystaniu wiedzy płynącej z badań i ewaluacji w regionie.

Poniżej zamieszczono zdjęcia ze szkoleń.

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkoleniaCzłonkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia

Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem podczas szkolenia

Drugie spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

8 grudnia 2023 roku odbyło się drugie posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacja i Monitoringiem (GSEiM) powołanej w nowej perspektywie.

W pierwszej kolejności podsumowane zostały wyniki ewaluacji i badań przeprowadzonych w roku 2023 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego m.in. w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

 • Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno – wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim;
 • Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020;
 • Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego;
 • Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim;
 • Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020. Edycja druga.

Powyższy element spotkania zaprezentował i omówił Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO – Pan Waldemar Zadka.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie opolskim. Zaprezentowano głównie dane dotyczące ludności. Wsparciem w tym procesie był przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych z Urzędu Statystycznego w Opolu – Pani Hanna Sterniuk-Mościcka.

Następnie Kierownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu – Pan Krzysztof Duraj, omówił działalność prowadzoną przez Obserwatorium w kreowaniu polityki regionalnej, w tym zaprezentował stosowane przez nich dobre praktyki w badaniach z obszaru rynku pracy. Jednym z elementów prezentacji była informacja o planowanych badaniach w najbliższym czasie.

Na koniec Pani Jagoda Sokołowska (Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji) zaprezentowała ewaluacje, badania i analizy zaplanowane do realizacji do 2030 roku w ramach prac Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Wszystkie badania zostały zebrane w dwóch dokumentach:

 • Planie badań, analiz i ekspertyz Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego do 2030 roku w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego,
 • Planie ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

Poniżej kilka zdjęć, program oraz prezentacje ze spotkania.

Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania