Dokumenty regionalne

 

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WO 2014-2020 (wersja nr 8) Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 03.08.2022 r. C(2022)5721 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 8) są stosowane od 5 sierpnia 2022 r., tj. daty notyfikacji Programu, będącej datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

W wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 sierpnia 2022 r. C(2022) 5721, wydatki związane z operacjami wspierającymi kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowujących do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Pozostałe wydatki związane ze zmianą programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzoną Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 sierpnia 2022 r. C(2022) 5721 stają się kwalifikowalne od dnia 19 lipca 2022 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja nr 8)

 

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

W procesie wprowadzania zmian do RPO WO 2014-2020 zwrócono się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opinia o odstąpieniu od SOOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opinia o odstąpieniu od SOOŚ – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Archiwum aktualizacji RPO WO 2014-2020


Streszczenie obywatelskie RPO WO 2014-2020


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020:

ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

31 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 10140/2023 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 57]. Zapisy dokumentu obowiązują od 31 lipca 2023 r.

SZOOP EFRR  wersja nr 57

Wykaz zmian do SZOOP EFRR wersja nr 57

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR)


ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

29 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 7748/2022 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 48]. Zapisy dokumentu obowiązują od 29 sierpnia 2022 r.

SZOOP EFS wersja nr 48

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 48

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFS)


Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

Informacja dotycząca uzgodnienia projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Załącznik 5b do KT – Informacja dotycząca uzgodnienia projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego

Załącznik 2c do KT – podział kwoty Funduszu Pracy

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego

Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego

Archiwum:

Załącznik 5b do KT – Informacja dotycząca uzgodnienia projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego


Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020 – podsumowanie


Ocena ex-ante RPO WO 2014-2020

Ewaluacja ex-ante – Raport końcowy

Suplement do Ewaluacji ex-ante

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 – Raport końcowy


Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa opolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego


Dokumenty dodatkowe dla konkursów w ramach EFS

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 15.11.2021 r. podjęto uchwałę nr 5856/2021 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia o charakterze popytowym w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WO Wsparcie kształcenia zawodowego, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji.

Dokument zostanie włączony jako załącznik do decyzji o dofinansowaniu projektu w momencie ogłoszenia I naboru pozakonkursowego dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020.

Zasady udzielania wsparcia o charakterze popytowym w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WO Wsparcie kształcenia zawodowego, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji.

Dokumenty dotyczą konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2018 r.

OŚ VII

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane zatrudnienia)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA dla II naboru wniosków)

wersje archiwalne dla II naboru: kwiecień 2019 grudzień 2018 kwiecień 2018

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA dla I naboru wniosków)

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA dla V naboru wniosków)

Załącznik nr 1 do Standardów jakościowych i zasad realizacji wsparcia w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 (dla V naboru wniosków)

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA)

wersja archiwalna: kwiecień 2018

OŚ VIII

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA dla V naboru wniosków)

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (wersja ARCHIWALNA dla V naboru wniosków )

Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (wersja AKTUALNA dla IV naboru wniosków )

wersje archiwalne dla IV naboru: kwiecień 2019czerwiec 2018

OŚ IX

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

wersje archiwalne: marzec 2018

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej oraz  poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

wersje archiwalne: marzec 2018

Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli w ramach działania 9.2 RPO WO 2014-2020

wersje archiwalne: styczeń 2018

Zasady realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim RPO WO 2014-2020

Zasady realizacji staży uczniowskich w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim RPO WO 2014-2020

Zasady realizacji wsparcia dla uczestników poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

wersje archiwalne: luty 2018

Zasady udzielania wsparcia dla działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego RPO WO 2014-2020

wersje archiwalne: czerwiec 2021sierpień 2020

POZOSTAŁE

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

wersje archiwalne: styczeń 2018


Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 informuje, że z dniem 3 grudnia 2017r. tracą moc „Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi 9. Wysoka jakość edukacji”.

Archiwum aktualizacji Wytycznych programowych


Plan działań w sektorze zdrowia na potrzeby wdrażania inicjatywy React-EU

Plan działań w sektorze zdrowia na potrzeby wdrażania inicjatywy React-EU wersja nr 1

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2021

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2021 wersja nr 2

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2021 wersja nr 2

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2021


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2020

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2020 wersja nr 4

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2020 wersja nr 4

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2020


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 6

Wykaz zmian do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2019 wersja nr 6

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2019


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2018

Z uwagi na konieczność stosowania nowego wzoru wypełniania arkuszy planu działania w sektorze zdrowia, obowiązującymi dokumentami dla RPO WO 2014-2020 w obszarze zdrowia są:

  1. Plan działania w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 3 – zawierający wszystkie konkursy zaplanowane do realizacji/zrealizowane w 2018r.
  2. Plan działania w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 4 – zawierający zmiany dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych (PI 9iv) – konkurs nr RPO WO 8.K.6

Zapisy powyższych dokumentów obowiązują od 6 sierpnia 2018r.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2018 wersja nr 3

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2018 wersja nr 4

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2018


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017 wersja nr 4

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2017


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 wersja nr 6

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia na rok 2016


Regionalne Programy Zdrowotne

Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku “Opolskie dla Rodziny”

Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy na lata 2016-2020

Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim w latach 2016-2020

Archiwalne wersje Regionalnych Programów Zdrowotnych


Roczne Plany Działania na 2021 rok (zakres EFS)

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 2

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 2

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 2

Archiwalne wersje Planów Działania z 2021

Roczne Plany Działania na 2020 rok (zakres EFS)

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 3

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 3

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 3 

Archiwalne wersje Planów Działania z 2020

Roczne Plany Działania na 2019 rok (zakres EFS)

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 3

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 3

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 3

Archiwalne wersje Planów Działania z 2019

Roczne Plany Działania na 2018 rok (zakres EFS)

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 4

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 4

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 4

Archiwalne wersje Planów Działania z 2018

Pozostałe

REGION


Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFS

Wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020

Wytyczne zostały przyjęte przez IZRPO WO 2014-2020 w celu zebrania zasad systemu wskaźników 2014-2020. W maju 2015 r. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury zakwestionowało podstawę prawną do tworzenia przez IZ wytycznych dla beneficjentów, stąd Instytucja Zarządzająca w czerwcu 2015 r. odstąpiła od ich stosowania.

Wytyczne obowiązują dla naborów:

6.1 Infrastruktury drogowa – pozakonkursowy (w terminie: 20.04.2015 – 27.04.2015),

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (w terminie: 04.05.2015 – 11.05.2015).


PODRĘCZNIK BENEFICJENTA


Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał system SL2014. Dzięki SL2014 możesz m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.7_z uszcz IZ – 15.01.2020 (obowiązuje od 15 stycznia 2020 r. )

 

Prezentacja dotycząca nowych funkcjonalności we wnioskach o płatność  (od 6 grudnia 2018 r.)

Wnioski o płatność – prezentacja nowych funkcjonalności_POKAZ

 

Załącznik nr 1 – Załącznik_1_słownik glównych pojęć_wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 2 – załącznik_2_testy logiczne (walidacje) wersja 1.2 (obowiązuje od 08.08.2018 r.)

Załącznik nr 3 – Monitorowanie uczestników – lista powiązań słownikowych

Baza Personelu
Szablon_BazaPersonelu – załącznik do eksportu danych do SL2014
Instrukcja_Szablon_BazaPersonelu – instrukcja wypełniana załącznika do eksportu danych do SL2014

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju) stworzył dla Państwa INSTRUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ korzystania z systemu SL2014.

INSTRUKCJA MULTIMEDIALNA dostępna jest pod linkiem http://instrukcja.sl2014.gov.pl/ 
Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

 


KRAJ


Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


ROZPORZĄDZENIA – POMOC PUBLICZNA

Rozporządzenie ws. pomocy MŚP na usługi doradcze oraz udział w targach

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Rozporządzenie ws. regionalnej pomocy inwestycyjnej

Rozporządzenie ws. sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności MŚP

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną

Rozporządzenie ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej

Rozporządzenie ws. pomocy de minimis

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną


Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020


Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności


Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Dokument Wykonawczy


Niebieska Księga – Infrastruktura drogowa


Niebieska Księga – Infrastruktura kolejowa


Niebieska Księga – Sektor Transportu Publicznego


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wersja obowiązująca od 16 grudnia 2021 r.