Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 2

28 marca 2018r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28 marca 2018r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego” do wsparcia  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008. Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 2 są stosowane od 3 kwietnia 2018 r. tj. daty notyfikacji Programu.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28.03.2018r. C(2018)1974 stają się kwalifikowalne od dnia 5 stycznia 2018r.

Zgodnie z wprowadzonym do RPO WO 2014-2020 wersja nr 2, zapisem dotyczącym horyzontalnej zasady deinstytucjonalizacji (str. nr 26)  we wszystkich Celach Tematycznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, placówki świadczące opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej podlegają wykluczeniu:

1. w zakresie infrastruktury zdrowotnej – DPS-y jako instytucje opiekuńczo-pobytowe,

2. w zakresie infrastruktury społecznej, placówki opiekuńczo – pobytowe, zgodnie z definicją z Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa,

chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. W przypadku pozostałych podmiotów, zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji w zakresie infrastruktury zdrowotnej, zapewniona jest poprzez stosowanie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. zdrowia.

W procesie wprowadzania zmian do RPO WO 2014-2020 zwrócono się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 2

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 1

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]