Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 5 – zmiany finansowe, dokonane w celu niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

W związku z trudną sytuacją jednostek zdrowia oraz firm wywołaną pandemią koronawirusa COVID-19 w województwie opolskim, koniecznym było szybkie podjęcie działań, mających na celu niwelowanie skutków pandemii w poszczególnych obszarach przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2425/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz Uchwałą nr 2554/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o realokacji środków w ramach RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19.

Przedmiotowe zmiany RPO WO 2014-2020 uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa oraz w dniu 23 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

24 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska (KE) notyfikowała w systemie SFC zmiany finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wyrażając tym samym zgodę na realokację środków w ramach RPO WO 2014-2020 mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19.

Wydatki dokonywane w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z niwelowaniem negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 5

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

Tabela ze zmianami finansowymi RPO WO 2014-2020

Z uwagi na przyjęcie przez KE szybkiej ścieżki procedowania jedynie zmian finansowych, w kolejnej wersji Programu zostaną uwzględnione również zmiany merytoryczne RPO WO 2014-2020, dotyczące niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych  w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 konieczne jest dokonanie zmiany programu operacyjnego, wyłączony został obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Programu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 4

20 lutego 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 4 są stosowane od 21 lutego 2020 r. tj. daty notyfikacji Programu.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r. C(2020)1004 stają się kwalifikowalne od 7 stycznia 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 4

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

W procesie wprowadzania zmian do RPO WO 2014-2020 zwrócono się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opinia o odstąpieniu od SOOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opinia o odstąpieniu od SOOŚ – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 3

27 lipca 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 27 lipca 2018r. zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 3 są stosowane od 30 lipca 2018r. tj. daty notyfikacji Programu, będącą datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 27.07.2018r. C(2018)5161, stają się kwalifikowalne od dnia 26 czerwca 2018r.

W procesie wprowadzania zmian do RPO WO 2014-2020 zwrócono się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 3

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 2

28 marca 2018r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28 marca 2018r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego” do wsparcia  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008. Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 2 są stosowane od 3 kwietnia 2018 r. tj. daty notyfikacji Programu.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 28.03.2018r. C(2018)1974 stają się kwalifikowalne od dnia 5 stycznia 2018r.

Zgodnie z wprowadzonym do RPO WO 2014-2020 wersja nr 2, zapisem dotyczącym horyzontalnej zasady deinstytucjonalizacji (str. nr 26)  we wszystkich Celach Tematycznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, placówki świadczące opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej podlegają wykluczeniu:

1. w zakresie infrastruktury zdrowotnej – DPS-y jako instytucje opiekuńczo-pobytowe,

2. w zakresie infrastruktury społecznej, placówki opiekuńczo – pobytowe, zgodnie z definicją z Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa,

chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. W przypadku pozostałych podmiotów, zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji w zakresie infrastruktury zdrowotnej, zapewniona jest poprzez stosowanie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. zdrowia.

W procesie wprowadzania zmian do RPO WO 2014-2020 zwrócono się z prośbą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Opinia o odstąpieniu od OOŚ – Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 2

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wersja nr 1

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]