Dokumenty regionalne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]


Streszczenie obywatelskie RPO WO 2014-2020


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020:

ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5082/2018 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 27]. Zapisy dokumentu obowiązują od 19 lutego 2018 r.

SZOOP EFRR wersja nr 27

Wykaz zmian do SZOOP EFRR_wersja 27

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR)


ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5083/2018 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 24]. Zapisy dokumentu obowiązują od 19 lutego2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 24

Zapisy w SZOOP EFS wersja  nr 24 zostały dostosowane do zmian wynikających z trwającej reformy edukacji, tj.:

  1. W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10i (poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej) skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane, wsparcie skierowane będzie jedynie do uczniów tych szkół.
  2. W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10iv (poddziałanie 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego oraz 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej) skierowanych do dotychczasowych klas Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas.

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 24

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFS)


Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego


Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020 – podsumowanie


Ocena ex-ante RPO WO 2014-2020

Ewaluacja ex-ante – Raport końcowy

Suplement do Ewaluacji ex-ante

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 – Raport końcowy


Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa opolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego


Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 informuje, że z dniem 3 grudnia 2017r. tracą moc „Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi 9. Wysoka jakość edukacji”.

Archiwum aktualizacji Wytycznych programowych

 


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2018

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2018


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017 wersja nr 3-autokorekta

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia 


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 wersja nr 4

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia 


Regionalne Programy Zdrowotne

Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”

Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy na lata 2016-2020

Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim w latach 2016-2020

Pozostałe

REGION


Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFS

Wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020

Wytyczne zostały przyjęte przez IZRPO WO 2014-2020 w celu zebrania zasad systemu wskaźników 2014-2020. W maju 2015 r. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury zakwestionowało podstawę prawną do tworzenia przez IZ wytycznych dla beneficjentów, stąd Instytucja Zarządzająca w czerwcu 2015 r. odstąpiła od ich stosowania.

Wytyczne obowiązują dla naborów:

6.1 Infrastruktury drogowa – pozakonkursowy (w terminie: 20.04.2015 – 27.04.2015),

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (w terminie: 04.05.2015 – 11.05.2015).


PODRĘCZNIK BENEFICJENTA


Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał system SL2014. Dzięki SL2014 możesz m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie.

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0_z uszcz IZ (obowiązuje od 08.02.2018 r.)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.0_z uszcz IZ_zm (podręcznik w trybie rejestruj zmiany)

Załącznik nr 1 – Słownik glównych pojęć_wersja 1.1 (obowiązuje od 19.11.2015 r.)

Załącznik nr 2 – Testy logiczne_wersja 1.1 (obowiązuje od 19.11.2015 r.)

 

Baza Personelu
Szablon_BazaPersonelu – załącznik do eksportu danych do SL2014
Instrukcja_Szablon_BazaPersonelu – instrukcja wypełniana załącznika do eksportu danych do SL2014

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju) stworzył dla Państwa INSTRUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ korzystania z systemu SL2014.

INSTRUKCJA MULTIMEDIALNA dostępna jest pod linkiem http://instrukcja.sl2014.gov.pl/ 
Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

 


KRAJ


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


ROZPORZĄDZENIA – POMOC PUBLICZNA

Rozporządzenie ws. pomocy MŚP na usługi doradcze oraz udział w targach

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Rozporządzenie ws. regionalnej pomocy inwestycyjnej

Rozporządzenie ws. sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności MŚP

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną

Rozporządzenie ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej

Rozporządzenie ws. pomocy de minimis

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną


Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020


Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności


Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Dokument Wykonawczy


Niebieska Księga – Infrastruktura drogowa


Niebieska Księga – Infrastruktura kolejowa


Niebieska Księga – Sektor Transportu Publicznego