Dokumenty regionalne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]


Streszczenie obywatelskie RPO WO 2014-2020


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020:

ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 3525/2017 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 20]. Zapisy dokumentu obowiązują od 27 marca 2017 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) komunikat dotyczący przyjęcia 20 wersji SZOOP EFRR zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

SZOOP EFRR wersja nr 20

Wykaz zmian SZOOP EFRR wersja nr 20

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR)


ZAKRES EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 3524/2017 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 18]. Zapisy dokumentu obowiązują od 27 marca 2017 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) komunikat dotyczący przyjęcia 18 wersji SZOOP EFS zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

SZOOP EFS wersja nr 18

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 18

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFS)


Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego


Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020

Prognoza OOŚ RPO WO 2014-2020 – podsumowanie


Ocena ex-ante RPO WO 2014-2020

Ewaluacja ex-ante – Raport końcowy

Suplement do Ewaluacji ex-ante

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 – Raport końcowy


Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa opolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego


Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji

6 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 3298/2017 Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji wersja nr 2. Zapisy dokumentu obowiązują od 6 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) komunikat dotyczący przyjęcia 2 wersji Wytycznych zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 wersja nr 2

Wykaz zmian Wytyczne programowe wersja nr 2

Archiwum aktualizacji Wytycznych programowych


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017 wersja nr 1 autokorekta nr 1

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia 


Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 wersja nr 3

Archiwum aktualizacji Planów działań w sektorze zdrowia 


Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego


Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”


Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy na lata 2016-2020


Program polityki zdrowotnej w kierunku wczesnego wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV) w województwie opolskim w latach 2016-2020

Pozostałe

REGION


Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 – zakres EFS

Wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020

Wytyczne zostały przyjęte przez IZRPO WO 2014-2020 w celu zebrania zasad systemu wskaźników 2014-2020. W maju 2015 r. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury zakwestionowało podstawę prawną do tworzenia przez IZ wytycznych dla beneficjentów, stąd Instytucja Zarządzająca w czerwcu 2015 r. odstąpiła od ich stosowania.

Wytyczne obowiązują dla naborów:

6.1 Infrastruktury drogowa – pozakonkursowy (w terminie: 20.04.2015 – 27.04.2015),

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej (w terminie: 04.05.2015 – 11.05.2015).


KRAJ


Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Wytyczne MIiR na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020


PODRĘCZNIK BENEFICJENTA


Wersja Podręcznika beneficjenta obowiązująca od 1 maja 2017 r., które obejmuje m.in. zmiany w SL2014 dotyczące wprowadzenia nowych funkcjonalności w Module Baza personelu i Monitorowanie uczestników.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8_z uszczegółowieniem IZ

Załącznik nr 1 – Słownik glównych pojęć_wersja 1.1

Załącznik nr 2 – Testy logiczne_wersja 1.1 

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014. Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał system SL2014. Dzięki SL2014 możesz m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności w projekcie.

Zespół Administratorów Merytorycznych Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju) stworzył dla Państwa INSTRUKCJĘ MULTIMEDIALNĄ korzystania z systemu SL2014.

INSTRUKCJA MULTIMEDIALNA dostępna jest pod linkiem https://instrukcja.sl2014.gov.pl/ 
Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

 


Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności


Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Dokument Wykonawczy


Niebieska Księga – Infrastruktura drogowa


Niebieska Księga – Infrastruktura kolejowa


Niebieska Księga – Sektor Transportu Publicznego


ROZPORZĄDZENIA – POMOC PUBLICZNA

Rozporządzenie ws. pomocy MŚP na usługi doradcze oraz udział w targach

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Rozporządzenie ws. regionalnej pomocy inwestycyjnej

Rozporządzenie ws. sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności MŚP

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Rozporządzenie ws. pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną

Rozporządzenie ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej

Rozporządzenie ws. pomocy de minimis

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną

Rozporządzenie ws. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną


UE


Zielona Księga