Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-08-08

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 ogłasza w dniu 2 czerwca 2023 r. I nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działania 5.6 Edukacja przedszkolna.


[03.06.2024 r.]

27 maja 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 169/2024, w sprawie rozstrzygnięcia postepowania oraz wyboru do dofinansowania projektów w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Aglomeracja Opolska)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Brzeski)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Południowy)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Północny)

Lista projektów ocenionych negatywnie:

Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Aglomeracja Opolska)

Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Brzeski)

Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki)

Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Południowy)

Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (Subregion Północny)

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23.:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.06-IP.02-001/23


[03.06.2024 r.]

Niniejszym informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja br. podjął uchwałę nr 168/2024  w sprawie zmiany uchwały nr 11128/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I, zmienionej uchwałą nr 11714/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów obejmuje aktualizację zapisów:

1. W rozdziale II Zasady postępowania konkurencyjnego, 15 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zwiększono kwotę na dofinansowanie projektów z 21 176 471,00 zł na 23 764 706,00 zł. Niniejsza zmiana wynika ze zwiększenia alokacji dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego ( z 3 176 471,00 zł na 4 000 000,00 zł) oraz dla Subregionu Północnego (z  4 235 294,00 zł na 6 000 000,00 zł), celem przyznania dofinansowania dla wnioskodawców z którymi Instytucja Pośrednicząca mogła przeprowadzić negocjacje na podstawie zapisów Regulaminu Pracy KOP i Procedury Oceny Projektów tj. dla 3 najwyżej ocenionych wnioskodawców, których projekty przekraczały dostępną alokację w tych subregionach.

2. W rozdziale II Zasady postępowania konkurencyjnego, 17 Maksymalna wartość dofinansowania projektu wskazano, że dla postępowania konkurencyjnego w działaniu 5.6 Edukacja przedszkolna maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć alokacji dla danego subregionu, aktualnej na dzień ogłoszenia naboru, tj. :

dla Aglomeracji Opolskiej - 7 411 765,00 PLN

dla Subregionu Brzeskiego - 2 117 647,00 PLN

dla subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - 3 176 471,00 PLN

dla Subregionu Południowego - 4 235 294,00 PLN

dla Subregionu Północnego - 4 235 294,00 PLN.

3. Zaktualizowano zapisy:

Załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23, Wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie:

- Podstawowych obowiązków Beneficjenta w § 3 umowy

- Rozliczania projektu w § 12 umowy

- Komunikacji i widoczności w § 24 umowy

- Postanowień końcowych § 32 umowy

Zaktualizowano załączniki do Umowy:

- nr 4 Wzór formularza wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach FEO 2021-2027;

- nr 5 Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem,

- nr 7 Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem,

- nr 8 Wyciąg z zapisów „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”,

- nr 9 Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FEO

Wprowadzono dodatkowy załącznik:

- nr 15 Zasady weryfikacji kryteriów wyboru projektów na etapie realizacji projektu, w tym wykaz minimalnych obligatoryjnych dokumentów dla Działania 5.6 Edukacja przedszkolna programu regionalnego FEO 2021-2027.

Załącznika nr 9 do Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 pn. Źródła weryfikacji dokumentów składanych przez uczestników projektu w Działaniu 5.6: uzupełniono opis grup docelowych o dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych wraz ze wskazaniem źródeł weryfikacji. Ponadto doprecyzowano i uzupełniono źródła weryfikacji dokumentów w odniesieniu do pozostałych grup tj. rodziców, opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiany w Regulaminie są stosowane od dnia przyjęcia uchwały 168/2024r. , tj. od 27 maja 2024r.


[30.04.2024 r.]

Listy projektów po zakończeniu etapu negocjacji w ramach naboru nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 03.07.2023 r. – 08.08.2023 r.

Lista projektów po etapie negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Aglomeracja Opolska

Lista projektów po etapie negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Brzeski

Lista projektów po etapie negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki

Lista projektów po etapie negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Południowy

Lista projektów po etapie negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Północny


[12.04.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia br. przyjął uchwałę nr 12067/2024 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego 2021-2027, dla naboru nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 .

Tym samym etap negocjacji w ramach ww. naboru został przedłużony do 30 kwietnia 2024 r.


[27.02.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. przyjął uchwałę nr 11713/2024 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji  projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego 2021-2027, dla naboru nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 (...).

Tym samym etap negocjacji w ramach ww. naboru został przedłużony do 12 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie ZWO na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. podjął uchwałę nr  11714/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 11128/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 obejmuje:

 • w rozdziale II Zasady postępowania konkurencyjnego, podrozdział 12. Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów to kwiecień 2024 r.

Regulamin wyboru projektów dla Działania 5.6 - wersja aktualna z dnia 26.02.2024 r.


[26.01.2024 r.]

Szanowni Państwo,

W komunikacie, który zamieszczono na stronie internetowej 12.01.2024r.  dotyczącym listy projektów które zostały przekazane do etapu negocjacji w Subregionie Północnym wystąpił błąd spowodowany oczywistą omyłką rachunkową w sumowaniu wartości dofinansowania projektów mieszczących się w alokacji na ten nabór.

W związku z powyższym  poniżej przedstawiamy sprostowanie informacji dotyczącej listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w Subregionie Północnym.

 Sprostowanie:

W Subregionie Północnym alokacja dostępna na nabór w wysokości 4 235 294,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 4 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 235 294,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 6 Wnioskodawcami (Lp.1-6) , których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Wartość dofinansowania projektów ujętych na Liście projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w Subregionie Północnym  (Lp. od 1 do 6) wynosi łącznie: 3 750 320,99 zł (w tym środki EFS w wysokości  3 554 388,53 zł oraz środki BP w wysokości  195 932,46 zł).

Wartość dofinansowania kolejnego projektu (Lp. 7) po dodaniu wartości dofinasowania wyżej ocenionych projektów (Lp. od 1 do 6)  przekracza alokację dostępną na subregion.

Jednakże informuję, że Instytucja Pośrednicząca FEO 2021-2027 zgodnie z zapisami Procedury oceny projektów w postepowaniu konkurencyjnym (zakres EFS+) stanowiącej załącznik nr1 do Regulaminu wyboru projektów, podejmie również negocjacje z 3 projektodawcami (Lp. 7- 9), których wnioski zostały skierowane do tego etapu.  Ewentualne dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych negocjacji projektów mieszczących się w ramach dostępnej alokacji uwolnią się środki finansowe lub w sytuacji niepodpisania umowy o dofinansowanie/ rozwiązania umowy o dofinansowanie z którymś z wnioskodawców, którego projekt posiadał wyższą liczbę punktów i jego wartość dofinansowania mieściła się w ramach dostępnej alokacji.

Ponadto do etapu negocjacji przez zespoły oceniające zostały skierowane dwa kolejne projekty (Lp. 10-11). Ewentualne dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji rezygnacji z negocjacji przez wnioskodawców, których projekty otrzymały wyższą punktację lub w sytuacji uwolnienia środków finansowych w wyniku negocjacji wyżej ocenionych wniosków.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach dz. 5.6 FEO Subregion Północny


[12.01.2024 r.]

8 stycznia 2024 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I naboru wniosków do działania 5.6 Edukacja przedszkolna w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027.  Spośród 43 ocenianych wniosków, 30 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych do następnego etapu naboru tj. negocjacji. Ocenie podlegały wnioski w ramach 5 Subregionów: Subregionu Aglomeracja Opolska, Subregionu Brzeskiego, Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, Subregionu Południowego i Subregionu Północnego.

W Subregionie Aglomeracja Opolska alokacja dostępna na nabór  w wysokości 7 411 765,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 7 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 411 765,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji ze wszystkimi Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

W Subregionie Brzeskim alokacja dostępna na nabór w wysokości 2 117 647,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 2 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 117 647,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji ze wszystkimi Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

W Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim  alokacja dostępna na nabór w wysokości 3 176 471,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 3 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 176 471,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 2 Wnioskodawcami (lp.1-2), których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów, niemniej Instytucja Pośrednicząca FEO 2021-2027 zgodnie z zapisami Procedury oceny projektów w postepowaniu konkurencyjnym (zakres EFS+) stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów  podejmie również negocjacje z 3 kolejnymi projektodawcami (lp.3-5), których wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji. Ewentualne dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych negocjacji projektów mieszczących się w ramach dostępnej alokacji uwolnią się środki finansowe lub w sytuacji niepodpisania umowy o dofinansowanie/rozwiązania umowy o dofinansowanie z którymś z wnioskodawców, którego projekt posiadał wyższą liczbę punktów i jego wartość dofinansowania mieściła się w ramach dostępnej alokacji.

W chwili obecnej nie jest możliwe podjęcie negocjacji w odniesieniu do pozostałych projektów (lp. 6-9). Ewentualne dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji rezygnacji z udziału w negocjacjach, wnioskodawców, których projekty otrzymały wyższą punktację lub w sytuacji uwolnienia środków finansowych w wyniku negocjacji wyżej ocenionych wniosków.

W Subregionie Południowym alokacja dostępna na nabór w wysokości 4 235 294,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 4 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 235 294,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji ze wszystkimi Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

W Subregionie Północnym alokacja dostępna na nabór w wysokości 4 235 294,00 zł (w tym dofinansowanie EFS+ 4 000 000,00 zł , dofinansowanie z Budżetu Państwa 235 294,00 zł) pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 9 Wnioskodawcami (lp.1-9) , których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów, niemniej Instytucja Pośrednicząca FEO 2021-2027 zgodnie z zapisami Procedury oceny projektów w postepowaniu konkurencyjnym (zakres EFS+) stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów podejmie również negocjacje z 2 kolejnymi projektodawcami (lp.10-11) , których wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji. Ewentualne dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych negocjacji projektów mieszczących się w ramach dostępnej alokacji uwolnią się środki finansowe lub w sytuacji niepodpisania umowy o dofinansowanie/rozwiązania umowy o dofinansowanie z którymś z wnioskodawców, którego projekt posiadał wyższą liczbę punktów i jego wartość dofinansowania mieściła się w ramach dostępnej alokacji.


[05.01.2024 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przedstawia zaktualizowaną w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów, Listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 3.07.2023 r. – 8.08.2023 r.


[08.12.2023 r.]

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. przyjął uchwałę nr 11127/2023 w sprawie wydłużenia etapu oceny merytorycznej w ramach I naboru wniosków w działaniu 5.6 Edukacja przedszkolna FEO 2021-2027 do 8 stycznia 2024 r. tj. o 30 dni kalendarzowych.

Jednocześnie  ZWO na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. podjął uchwałę nr 11128/2023  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów obejmuje:


[20.10.2023 r.]

20 października 2023 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I. Spośród 49 ocenionych projektów, 40 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla działania dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 3.07.2023 r. – 8.08.2023 r.


[28.09.2023 r.]

Nawiązując do ogłoszenia z 2 czerwca br. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, działania 5.6 Edukacja przedszkolna, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 25 września br. przyjął uchwałę nr 10500/2023 w sprawie wydłużenia etapu oceny formalnej o 23 dni kalendarzowe.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu oceny formalnej zostaje przedłużony do 20 października 2023 r.


[14.08.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 3.07.2023 r. – 8.08.2023 r.


[01.08.2023 r.]

KOMUNIKAT

Nawiązując do poniższego komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.funduszeue.opolskie.pl w dniu 31 lipca 2023 r., prosimy aby informację o typach przedsięwzięć planowanych do realizacji, zamieszczać we wniosku o dofinansowanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów oraz dodatkowo przy każdym z zaplanowanych wydatków w części 5.1 Zakres rzeczowo-finansowy, w polu Opis kosztu.

W związku z powyższym w Opisie kosztu oprócz wskazania wszystkich elementów danego kosztu, należy również zamieścić informację o typie projektu, którego ten koszt dotyczy poprzez wskazanie numeru i skróconego opisu typu projektu zgodnie z opisem poniżej:

typ projektu 1 -  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

typ projektu 2 - Wydłużenie godzin pracy OWP;

typ projektu 3 - Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe;

typ projektu 4 - Indywidualizacja pracy z dziećmi,

typ projektu 5 - Wsparcie edukacji włączającej w OWP,

typ projektu 6 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP,

typ projektu 7 - Współpraca nauczycieli OWP z rodzicami.

Wyżej wymieniony opis może zostać skrócony w sytuacji braku wolnych znaków w generatorze wniosków aplikacyjnych (przykładowo: typ 1 -tworzenie nowych miejsc) niemniej z opisu kosztu w sposób jednoznaczny musi wynikać którego typu projektu dotyczy dany wydatek.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy, którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie projektów w systemie LSI mają możliwość ich wycofania celem uzupełnienia zapisów i  ponownego złożenia w systemie. Termin naboru wniosków w ramach działania 5.6 Edukacja przedszkolna trwa do 8.08.2023r. i  nie zostanie wydłużony.


[31.07.2023 r.]

KOMUNIKAT

Ze względu na techniczne ograniczenia Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.6 Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, podczas wypełniania formularza wniosku brak jest możliwości wskazania tj. wybrania z listy rozwijanej typów przedsięwzięć, które realizowane będą w projekcie, zgodnych z regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Wskazanie typów przedsięwzięć jest pomocne przy ocenie prawidłowości zaplanowanych działań w projekcie prowadzonej w trakcie oceny merytorycznej. W związku z tym prosimy o wskazanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów informacji o typach przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad polepszeniem funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w celu udostępnienia możliwości automatycznego wyboru typów przedsięwzięć w kolejnych naborach.


[30.06.2023 r.]

KOMUNIKAT:

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.06.2023 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.6 Edukacja przedszkolna priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że w związku z przyjęciem na  posiedzeniu Komitetu Monitorującego program regionalny FEO 2021-2027 w dniu 28 czerwca 2023r. nowego brzmienia dla kryterium formalnego nr 3 dla postepowań konkurencyjnych Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) podjął decyzję o zmianie Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolnapriorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Wobec powyższego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. ZWO podjął uchwałę nr 9924/2023 FEOP.05.06-IP.02-001/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.6 Edukacja przedszkolnapriorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I wraz z ogłoszeniem o naborze, wersja nr 2.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów obejmuje:

 • Punkt 11 pn. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu wydłużenie terminu naboru do 8 sierpnia 2023 r.
 • Punkt 12 pn. Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów – przesunięcie orientacyjnego terminu zakończenia oceny projektów na styczeń 2024 r.
 • załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+)korekta zapisów dot. opisu potencjału finansowego w sekcji 7 Potencjał do realizacji projektu, punkcie 7.1 Informacje podstawowe.
 • załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.6 Edukacja przedszkolna w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Plus – zmiana definicji kryterium formalnego nr 3 pn. Roczny obrót Wnioskodawcy i Partnera/ Partnerów jest równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w projekcie (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych).

Zmiany obowiązują od dnia przyjęcia uchwały nr 9924/2023 tj. od 29.06.2023r.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie 03.07.2023 r. – 08.08.2023 r.

Ww. termin obejmuje rozpoczęcie naboru (dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu), przyjmowanie wniosków oraz zakończenie naboru.

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta uprawnionego do składania wniosków w ramach naboru:

Ogólny:

 • Administracja publiczna.
 • Instytucje nauki i edukacji.
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
 • Przedsiębiorstwa.

Szczegółowy:

 • Duże przedsiębiorstwa.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 • MŚP.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP).
 2. Wydłużenie godzin pracy OWP.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe:
  1. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych i transferowalnych niezbędnych na rynku pracy,
  2. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przede wszystkim z grup w niekorzystnej sytuacji,
  3. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (preorientacja zawodowa),
  4. aktywowanie postaw przedsiębiorczych,
  5. pobudzanie i wsparcie umiejętności, uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 4. Indywidualizacja pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem realizacji różnych form edukacji dla rodziców.
 5. Wsparcie edukacji włączającej w OWP:
  1. bezpośrednie wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pedagogicznych m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej,
  3. współpraca OWP z innymi placówkami w celu integracji dzieci i dostosowania OWP do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:
  1. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych i transferowalnych niezbędnych na rynku pracy,
  2. doradztwa zawodowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Współpraca nauczycieli OWP z rodzicami, w tym w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć alokacji dla danego subregionu tj:

dla Aglomeracji Opolskiej 7 411 765,00 PLN:

 • 7 000 000,00 PLN środki EFS+,
 • 411 765,00 środki BP.

dla Subregionu Brzeskiego  2 117 647,00 PLN:

 • 2 000 000,00 PLN środki EFS+,
 • 117 647,00 PLN środki BP.

dla Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego 3 176 471,00 PLN:

 • 3 000 000,00 PLN środki EFS +,
 • 176 471,00 PLN środki BP.

dla Subregionu Południowego – 4 235 294,00 PLN:

 • 4 000 000,00 PLN środki EFS +,
 • 235 294,00 PLN środki BP.

dla Subregionu Północnego

 • 4 235 294,00 PLN:
 • 4 000 000,00 środki EFS +,
 • 235 294,00 PLN środki BP.

Niezbędne dokumenty

WERSJA AKTUALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z DNIA 26.02.2024 r.

WERSJA AKTUALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI Z DNIA 07.12.2023 r.


WERSJE ARCHIWALNE REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Punkt Informacyjny o EFS: e-mail: punktefs@wup.opole.pl

 • tel. 77 44 16 754, 77 44 16 599

oraz pod numerem telefonu:


Pytania i odpowiedzi dla I naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 5.6 Edukacja przedszkolna FEO 2021-2027

Zamieszczono w dniu: 2023-06-02