Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-08-26

27 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3129/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2371/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2370/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zwiększył alokację na nabór oraz dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

16 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2370/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020

Jednocześnie 16 marca 2020 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2371/2020 zwiększył alokację na przedmiotowy nabór i  dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 (zmieniona)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


10 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Spośród 12 wniosków o dofinansowanie projektów, 1 został odrzucony, natomiast 11 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 10 lutego 2020 r. Uchwałą nr 2182/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 10 marca 2020 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 27 stycznia 2020 r. Uchwałą nr 2094/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 10 lutego 2020 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 09 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1870/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 24 stycznia 2020 r. Wydłużenie oceny merytorycznej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


W dniu 30 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Spośród wszystkich tj. 13 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, 12 zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej. 1 wniosek o dofinansowanie projektu został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Ujawnienie okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności eksperta, uczestniczącego w wyborze projektów

08 października 2019 r. rozpoczęliśmy ocenę środowiskową projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Podrozdział 7.2, Instytucja Organizująca Konkurs ujawnia okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i uczestniczących w wyborze ich projektów ekspertów jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział ekspertów w wyborze tych projektów do dofinansowania jest konieczny. W związku z powyższym, informujemy, że ekspert dokonujący oceny wniosków w zakresie kryterium środowiskowego, Pani Maria Piekarz, w ustalonym przez IOK okresie pozostawała w stosunku pracy z jednym z partnerów projektu, którego wnioskodawcą jest Gmina Olesno.


W terminie od 19 do 26 sierpnia 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


Komunikat dotyczący naboru wniosków w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014-2020, informujemy, że zamieniono plik zawierający wersję elektroniczną Regulaminu konkursu.

W związku z tym, iż przedmiotowa zamiana dotyczy wyłącznie aspektu technicznego i ,że do rozpoczęcia zaplanowanego w ramach przedmiotowego konkursu naboru jest więcej niż 30 dni kalendarzowych nieprawidłowa wersja elektroniczna została zamieniona na właściwy plik.

Jednocześnie informujemy, że przywołana omyłka ma charakter typowego błędu technicznego (dot. punktów 12 i 14 Regulaminu konkursu) i nie ma żadnego wpływu na merytoryczną treść regulaminu konkursu, a zasada równego traktowania Wnioskodawców nie jest w tym przypadku zachwiana.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy) oraz
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Parki Krajobrazowe;
 • rezerwaty przyrody;
 • organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • uczelnie wyższe;
 • przedsiębiorstwa[1];

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
 2. tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
 3. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
 4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 5. opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
 6. tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 7. wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

100 %- w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020  wynosi 11 000 000,00 PLN EFRR.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja 3)

Wykaz zmian do regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie (wersja 3)

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i ogłoszenia (wersja 2)

Regulamin konkursu (wersja 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-06-28