Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-11-20

22 maja 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 115/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 12317/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego nr FEOP.02.01-IZ.00-001/23 w zakresie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Budynki pasywne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zatwierdził zaktualizowaną Listę z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.

Lista z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 (AKTUALIZACJA)


06 maja 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 12317/2024 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego nr FEOP.02.01-IZ.00-001/23 w zakresie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Budynki pasywne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zatwierdził Listę z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.

Lista z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego nr FEOP.02.01-IZ.00-001/23 dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.


29 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 (Budynki pasywne). 3 projekty spełniły kryteria merytoryczne. Natomiast 2 projekty uzyskały negatywną ocenę merytoryczną.

Lista projektów złożonych w ramach naboru FEOP.02.01-IZ.00-001/23 do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne) FEO 2021-2027, zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia naboru.


Komunikat o zmianie Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 w dniu 15 kwietnia 2024 r. Uchwałą nr 12110/2024 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.

W ramach wprowadzanych zmian wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia oceny merytorycznej do 17 maja 2024 r.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne)

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 - 2027 dnia 04 marca 2024r. Uchwałą nr 11764/2024 dokonał zmiany zapisów w załącznikach do Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne).

W ramach wprowadzanych zmian dokonano autopoprawek w zapisach dotyczących załącznika nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz dodano do Regulaminu załącznik nr 10. Wskaźnik dochodów podatkowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


9 stycznia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 (Budynki pasywne). Złożone w ramach naboru wnioski o dofinansowanie projektów zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów złożonych w ramach naboru FEOP.02.01-IZ.00-001/23 do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne) FEO 2021-2027, zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej


20 listopada 2023 r. zakończyliśmy nabór w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne). Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach naboru FEOP.02.01-IZ.00-001/23 do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budynki pasywne) FEO 2021-2027, zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej.


Komunikat o zmianie Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 - 2027, 30 października 2023 r. Uchwałą nr 10823/2023 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027

OGŁASZA

w ramach priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest jeden typ projektów określony dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021 - 2027 tj.:

Budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej, o zapotrzebowaniu na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej) FEO 2021-2027

wynosi: 10 000 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów – aktualny – wersja z 15.04.2024 r.

Wykaz zmian do Regulaminu wersja 3

Załączniki:

 1. Procedura oceny projektów
 2. Instrukcja obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
 5. Wzory załączników
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 10. Wskaźnik dochodów podatkowych Jednostek Samorządu Terytorialnego

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.
 

ARCHIWUM:

Regulamin wyboru projektówaktualny – wersja z 04.03.2024 r.

Wykaz zmian do Regulaminu

Regulamin wyboru projektów  – nieaktualny – wersja z 9.10.2023 r.

Wykaz zmian do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich, Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

Linki

Instytucja Zarządzająca FEO 2021 - 2027

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2023-10-10